ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 3 มีนาคม 2561 / 16:30:00  
ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อยจัดอบรมเพิ่มทักษะการดำเนินชีวิตราษฎร หวังลดปัญหาการเสพฝิ่นในพื้นที่
ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อยจัดอบรมเพิ่มทักษะการดำเนินชีวิตราษฎร  หวังลดปัญหาการเสพฝิ่นในพื้นที่
ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ( ศมพ.อ.อมก๋อย) จัดอบรมเพิ่มทักษะการดำเนินชีวิตราษฎร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่ หวังลดปัญหาการเสพฝิ่นในพื้นที่

พลโท สมพงษ์ แจ้งจำรัส แม่ทัพน้อยที่ ๓/ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตให้กับราษฎร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1ประจำปีงบประมาณ 2561 ห้วงวันที่ 2 – 3 มี.ค.2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต สร้างโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพที่สุจริตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการลงมือปฎิบัติ
แม่ทัพน้อยที่ ๓/ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย กล่าวว่า เนื่องจากพื้นที่อ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยเฉพาะฝิ่นในขั้นรุนแรง ที่ผ่านมาศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ได้เข้าควบคุมพื้นที่ปลูกในพื้นที่ได้เป็นจำนวนมาก โดยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สำคัญคือการลดปริมาณความต้องการฝิ่นของประชาชน โดยการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดฝิ่น และการส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพที่สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ทั้งนี้จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการให้สอดคล้องกับห้วงเวลาและสถานการณ์ อย่างไรก็ตามขอให้ทุกภาคส่วนบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนมาตรการที่สำคัญในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ การบำบัดรักษาอย่างครบวงจร การบูรณาการงานป้องกันให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย การส่งเสริมอาชีพให้กับผู้เสพและครอบครัว ตลอดจนการสร้างป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมอย่างน้อยตำบลละ 5 แปลง และร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในพื้นที่
จากนั้นแม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อยพบปะและมอบสิ่งของแก่ราษฎรผู้ผ่านการบำบัด( ระบบจิตวิญญาณและระบบรับยาเมทาโดน ) ณ ศูนย์ปฏิบัติการฯ โครงการขยายผลโครงการหลวงฯ บ้านผีปานเหนือสำหรับระบบจิตวิญญาณและระบบรับยาเมทาโดนเป็นมาตรการสำคัญที่ใช้บำบัดรักษาผู้เสพผู้ติดฝิ่น ด้วยวิธีการจ่ายยาเมทาโดนและวิธีการบำบัดโดยอาศัยความเชื่อของชนเผ่ากะเหรี่ยงหรือที่รียกว่าการบำบัดแบบจิตวิญญาณ ซึ่งขณะนี้มีผู้สมัครเข้ารับการบำบัดแบบใช้ยาเมทาโดนจำนวน กล่าว 1,500 คน โดยในจำนวนนี้มีผู้สามารถเลิกฝิ่นได้อย่างเด็ดขาด จำนวน 30 คน และมีผู้ที่ยังเข้ารับการบำบัดโดยใช้ยาเมทาโดนอย่างต่อเนื่องและไม่เสพฝิ่น จำนวน 31 คน
ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อยได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาฝิ่น โดยการลดปริมาณฝิ่นที่มีอยู่ในพื้นที่และลดจำนวนผู้ใช้ฝิ่นควบคู่กับการเสริมสร้างพัณนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพ เพิ่มรายไห้แก่ผู้ที่สามารถเลิกสูบฝิ่นได้และผู้ที่มีความตั้งใจที่จะเลิก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้ประชาชนในพื้นที่อำเภออมก๋อย ไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับฝิ่นอีก

ข่าวโดย : ส.ปชส.ชม.
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 163

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738