ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 มีนาคม 2561 / 16:57:55  
จังหวัดเชียงใหม่เปิดการฝึกอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 5
จังหวัดเชียงใหม่เปิดการฝึกอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 5
จังหวัดเชียงใหม่เปิดการฝึกอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 5 เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย รับการฝึกพัฒนาอาชีพตามความชอบและถนัด เมื่อผ่านการบำบัดฟื้นฟูไปแล้วสามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติและไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำอีก

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีการฝึกอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 5 - 16 มีนาคม 2561 ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 นายศิริพงษ์ นำภา ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่จัดการฝึกอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 5 เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 - 16 มีนาคม 2561 ระยะเวลาทั้งสิ้น 12 วันมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 66 คน ซึ่งมาจากการค้นหาและคัดกรองของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ จำนวน 15 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่แจ่ม เชียงดาว ดอยสะเก็ด ฝาง แม่อาย พร้าว สันกำแพง สันทราย หางดง ดอยเต่า สารภี เวียงแหง ไชยปราการ และอำเภอแม่ออน โดยใช้แนวทางการนำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟูและคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ หลักสูตร 9 วันและฝึกอาชีพ 30 ชั่วโมง รวมเป็น 12 วัน โดยมีข้าราชการจากที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ รวมกับผู้แทนหน่วยงานภาคีในจังหวัด การบำบัดฟื้นฟูใช้แนวความคิดหลักคือเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายของผู้เข้ารับการบำบัดให้มีสุขภาพแข็งแรงสร้างจิตสำนึกรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเอง มีระเบียบวินัยมีถ้าจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นมากขึ้นและได้รับการพัฒนาอาชีพตามความชอบและถนัดอย่างเหมาะสมเมื่อผ่านการบำบัดฟื้นฟูไปแล้วสามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่าง ปกติเป็นคนดีมีคุณภาพของสังคมและไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำอีก.

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 148

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738