ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 มีนาคม 2561 / 17:01:24  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายสื่อคนพิการเพื่อให้คนพิการ ครอบครัว และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องสามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิคนพิการได้อย่างถูกต้อง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายสื่อคนพิการเพื่อให้คนพิการ ครอบครัว และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องสามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิคนพิการได้อย่างถูกต้อง
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมประชาสัมพันธ์ และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายสื่อคนพิการ เพื่อให้คนพิการ ครอบครัว และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องสามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิคนพิการได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนงานด้านสื่อของคนพิการที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล อีกทั้งยังเป็นการลดช่องว่างของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 11.30 น. นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายสื่อคนพิการ จัดโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมประชาสัมพันธ์ และมูลนิธิพระมหาไถ่ เพื่อการพัฒนาคนพิการ ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2561 ที่โรงแรมคุ้มภูคำอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายสื่อคนพิการ เกิดจากความตั้งใจของศูนย์ศึกษาความพิการเชิงสังคมมูลนิธิพระมหาไถ่ เพื่อการพัฒนาคนพิการร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อส่งเสริมการบูรณาการเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ โดยการจัดการฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจถึงบทบาทของสื่อที่มีต่อความพิการ เพื่อเรียนรู้การผลิตและเผยแพร่สื่อขั้นต้นสร้างเครือข่ายสื่อคนพิการร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้กำหนดจัดขึ้นในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ในพื้นที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต ประกอบด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น ภาคเหนือสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ภาคใต้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี ภาคตะวันตก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคนพิการ ครอบครัวคนพิการ สมาคมชมรมและหน่วยงานท้องถิ่นรวมทั้งสิ้น 320 คนในลักษณะการอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 วัน 2 คืนแบ่งเป็น 4 รุ่นรุ่นละ 80 คน โดยมีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ เป็นผู้ให้ความรู้ความเข้าใจ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้คนพิการ ครอบครัว และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องสามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิคนพิการได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนงานด้านสื่อของคนพิการที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล อีกทั้งยังเป็นการลดช่องว่างของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เป็นอย่างดี

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 185

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738