ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 มีนาคม 2561 / 18:00:50  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว หวังให้ใช้เทคโนโลยียุค 4.0 ได้เกิดประโยชน์สูงสุด
จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว หวังให้ใช้เทคโนโลยียุค 4.0 ได้เกิดประโยชน์สูงสุด
จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว เพื่อสนับสนุนงานข่าวกรองที่จะเป็นช่องทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ โดยหวังให้ใช้เทคโนโลยียุค 4.0 ได้เกิดประโยชน์สูงสุด

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มงานความมั่นคง) กำหนดจัดฝึกอบรมโครงการ พัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว จำนวน 1 รุ่น ๆ ละ 80 คน โดยเป้าหมายผู้เข้าอบรมเป็นปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบด้านการข่าว สมาชิก อส. และ สายข่าวระดับอำเภอ ทั้ง 25 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการโครงการดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและ ยุทธศาสตร์ให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนงานข่าวกรองเป็นระบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ และที่สำคัญเพื่อเป็นช่องทางในการรวบรวมความคิดเห็นและความต้องการในระดับพื้นที่ นำไปสู่การประเมินสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น สู่การคลี่คลายสถานการณ์ได้ทันต่อเหตุการณ์ การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ เป้าหมายของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นปลัดอำเภอ ผู้รับผิดชอบงานด้านการข่าว สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ด้าน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า นโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ด้านการรักษาความสงบภายในและการรักษาความสงบเรียบร้อย ทำให้กรมการปกครองมีบทบาทสำคัญที่จะขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งในห้วงเดือนมีนาคมนี้ นโยบายสำคัญ คือ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปลัดอำเภอในฐานะผู้ช่วยเหลือนายอำเภอ ต้องทำความเข้าใจกรอบภารกิจ 10 เรื่อง ซึ่งต้องไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่กรมการปกครองเป็นกลไกสำคัญในพื้นที่ ทั้งงานในหน้าที่ของฝ่ายปกครอง และงานของส่วนราชการอื่นๆ รวม 19 กระทรวง ที่จะต้องพิจารณาปรับใช้กลไกที่มีอยู่ให้เหมาะสม เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่นคง ยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพื่อประโยชน์แห่งชาติ โดยเฉพาะเรื่องของการข่าวในพื้นที่ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่รับรู้ปัญหา ต้องมีข้อมูลทางการข่าว ไม่ว่าจะเป็นข่าวที่เป็นผลกระทบต่อพื้นที่ ข่าวที่เป็นผลกระทบต่อจังหวัด หรือเหตุการณ์สำคัญในพื้นที่ที่ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ซึ่งในยุค 4.0 เทคโนโลยีการสื่อสารปัจจุบัน ข่าวจะเท็จหรือจริงประการใด ก็เผยแพร่ไปได้ อย่างรวดเร็ว จนอาจทำให้ประชาชนตื่นตระหนกโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยหวังว่าผู้ที่รับผิดชอบงานด้านการข่าว จะไปดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามที่กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองได้กำหนดไว้ต่อไป

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 172

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738