ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มีนาคม 2561 / 14:31:03  
จัดหางานเชียงใหม่ ย้ำแรงงานต่างด้าวต้องมาดำเนินการในศูนย์ OSS ภายใน 31 มี.ค.นี้ เท่านั้น
จัดหางานเชียงใหม่ ย้ำแรงงานต่างด้าวต้องมาดำเนินการในศูนย์ OSS ภายใน 31 มี.ค.นี้ เท่านั้น
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำแรงงานต่างด้าว ทั้งที่พิสูจน์สัญชาติแล้ว และยังไม่ได้เข้ารับการพิสูจน์สัญชาติ ให้รีบเข้ามาดำเนินการที่ศูนย์ One Stop Service ภายในวันที่ 31 มี.ค.นี้ เท่านั้น

นางพรปวีณ์ วิชิต จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หลังจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจังหวัดเชียงใหม่ (One Stop Service) มาตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์เป็นต้นมา โดยขอแจ้งให้นายจ้าง/สถานประกอบการ เร่งพาแรงงานต่างด้าวลูกจ้างของตน กลุ่มที่ถือบัตรสีชมพูและกลุ่มใบจับคู่ (กลุ่มที่ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง) ทั้งที่พิสูจน์สัญชาติแล้ว และยังไม่ได้เข้ารับการพิสูจน์สัญชาติ รีบดำเนินการดังกล่าว ที่ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจังหวัดเชียงใหม่(OSS) ตั้งอยู่ที่อาคารปรับปรุงคุณภาพ บริเวณศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ (คันคลองชลประทาน) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 นี้เท่านั้น
สำหรับ แรงงานต่างด้าวที่จะมาลงทะเบียนมีขั้นตอนดำเนินการ 2 แบบ ดังนี้ 1.) แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสัญชาติแล้ว (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ให้ไปดำเนินการ ทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ ตรวจลงตรา ( Visa) ขออนุญาตทำงาน ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนหรือ ทำประกันสุขภาพ (แล้วแต่กรณี) ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจังหวัดเชียงใหม่ (OSS) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้ว จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 2.) แรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ให้ไปดำเนินการทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจังหวัดเชียงใหม่(OSS) อาคารปรับปรุงคุณภาพ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 และให้ไปเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ปฏิบัติการการบริหารจัดการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเดียวกับ ศูนย์ OSS เมื่อพิสูจน์สัญชาติแล้วจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตให้ทำงานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการกระจายข่าวเรื่องดังกล่าว ทางเสียงตามสายของหมู่บ้าน เพื่อให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยนายจ้าง/สถานประกอบการ สามารถจองคิวล่วงหน้า เพื่อนำแรงงานต่างด้าวได้รับทราบอย่างทั่วถึง หมายเลขโทรศัพท์ 085-6955571 , 093-2126161 , 089-5162297 ระหว่างเวลา 19.00-19.00 น. หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย โทร.0-5311-2911 ในวันเวลาราชการ หรือ Line id : @doecmi

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 203

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738