ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มีนาคม 2561 / 20:49:11  
สนช. รับฟังปัญหาเรื่องที่ดินทำกินของประชาชน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
สนช. รับฟังปัญหาเรื่องที่ดินทำกินของประชาชน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รับฟังปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่อไป

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. และคณะ พร้อมด้วยนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเสวนาและรับฟังปัญหาของประชาชน แนวทางการจัดการปัญหาอาคารที่พักอาศัยในพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อรับฟังประเด็นปัญหา ข้อเท็จจริง ที่ประชาชนได้เสนอปัญหาที่มีความจำเป็นเร่งรัดให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ข้อมูลต่างที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้งนี้ หลังจากคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้นำหมู่บ้าน อาทิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโป่งแยง ได้รายงานปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในเรื่องของที่ดินทำกิน เนื่องจากกรมป่าไม้ไม่ได้ออกประกาศ พระราชกฤษฎีกาหวงห้ามที่ดิน ปี พ.ศ.2492 ในพื้นที่และส่วนของอำเภอแม่ริม ส่งผลกระทบต่อการครอบครองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน การยื่นขอเอกสารสิทธิ์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ก่อให้เกิดปัญหาความเดือดร้อน หมดโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนสถาบันการเงินต่างๆ นอกจากนี้ ยังพบว่าในพื้นที่อำเภอแม่ริม มีพื้นที่ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ซึ่งให้กรมป่าไม้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพิสูจน์การถือครองที่ดินของราษฎร และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 ให้กรมป่าไม้ให้ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนราษฎรที่อยู่ในชุมชนพื้นที่ป่า ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน ไม่สามารถนำไปขออนุญาตก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยหรือประกอบกิจการแตกต่างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2542 ได้ทั้งที่ความดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วแต่ทางราชการไม่สามารถอนุญาตให้ได้ เนื่องจากปัญหาการขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 185

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738