ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 มีนาคม 2561 / 11:30:52  
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการ ประชารัฐร่วมใจขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่สังคมคุณธรรม ๑๐ ชุมชนคุณธรรม ก้าวนำไทยนิยมยั่งยืน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการ ประชารัฐร่วมใจขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่สังคมคุณธรรม ๑๐ ชุมชนคุณธรรม ก้าวนำไทยนิยมยั่งยืน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชารัฐร่วมใจขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่สังคมคุณธรรม ๑๐ ชุมชนคุณธรรม ก้าวนำไทยนิยมยั่งยืน ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตามแนวทางการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังบวร ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิดโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชารัฐร่วมใจขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่สังคมคุณธรรม ๑๐ ชุมชนคุณธรรม ก้าวนำไทยนิยมยั่งยืน ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตามแนวทางการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังบวร ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยมีคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มแกนนำเครือข่ายผู้นำทางศาสนา เครือข่ายชุมชนคุณธรรมและเครือข่ายทางวัฒนธรรมจากทุกอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ของภาคีเครือข่ายประชารัฐส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงใหม่ในการรวมพลังประชารัฐขับเคลื่อนเครือข่ายสังคมคุณธรรม โดยจะร่วมกันส่งเสริมคุณธรรม ตามบทบาทภารกิจขององค์กร และส่งเสริมพัฒนาหน่วยงาน องค์กร ชุมชน อำเภอคุณธรรม และจังหวัดคุณธรรม โดยให้ผู้นำในแต่ละระดับเป็นผู้นำในการพัฒนาเครือข่ายคุณธรรมในทุกๆภาคส่วน
นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การขับเคลื่อนโครงการประชารัฐร่วมใจขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่สังคมคุณธรรม ๑๐ ชุมชนคุณธรรม ก้าวนำไทยนิยมยั่งยืน ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตามแนวทางการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังบวร ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการหลังจากมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) เป็นแผนแม่บทระดับชาติ เพื่อให้ทุกหน่วยงานนำไปเป็นกรอบและทิศทางปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของทุกหน่วยงาน ทุกพื้นที่ โดยนำกลไกประชารัฐมาใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนไทยตระหนักในความสำคัญของชาติ เกิดสังคมคุณธรรมอย่างแท้จริง โดยใช้คุณธรรมนำการพัฒนา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม โดยทุกภาคส่วนจะเป็นกำลังสำคัญในการขยายความคิด และกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพคนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ในทุกพื้นที่ เป็นสังคมที่อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนต่อไป.

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 129

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738