ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 20 มีนาคม 2561 / 15:00:36  
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่อำเภอฮอด

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่2 รวมทั้งโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชน โดยมีนายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และนายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
สำหรับการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่นั้น เป็นวิธีการดำเนินงานบูรณาการหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17 หน่วยงาน และหน่วยงานระดับจังหวัด รวมทั้งสิ้น 54 หน่วยงาน อีกทั้งยังมีการบูรณาการส่วนของจังหวัดในโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชน ณ จุด One Stop Service ในรูปแบบกิจกรรมให้บริการเคลื่อนที่ จัดบริการทางวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้ทางการเกษตรควบคู่กันไป ไม่ว่าจะเป็น คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกด้านการประเมินผล คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกเครื่องจักรกล และคลินิกอื่นๆ เป็นรูปแบบการทำงานเชิงรุกทำให้ประชาชน เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาได้รับบริการอย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ให้ความสำคัญในนโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว โดยได้มีการมอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับเด็กยากจนและด้อยโอกาส จำนวน 5 ทุนๆละ 1,000 บาท จักรยาน 5 คัน มอบพันธุ์ปลา จำนวน 30,000 ตัว เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 350 ชุด และผ้าห่ม จำนวน 100 ผืน ซึ่งการจัดงานฯครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 211

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738