ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 21 มีนาคม 2561 / 14:20:42  
เชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
เชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยมีประชาชนจิตอาสาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 3,000 คน พร้อมใจกันพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา ซึ่งจะดำเนินการไปจนถึงวันที่ 27 มี.ค.นี้ รวมระยะทั้งหมด 8,411 เมตร

ในวันนี้ (21 มี.ค. 61) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และประธานกรรมการจิตอาสา เป็นประธาน เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดีด้วยหัวใจ" จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมพัฒนาคลองแม่ขาและลำน้ำสาขา ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ , ทหารในสังกัดมณฑลทหารบกที่ 33 , กองบิน 41 , ตำรวจภูธรภาค 5 , ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 , ฝ่ายปกครอง และจิตอาสาเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คน โดยในวันนี้ดำเนินการขุดลอกวัชพืชและเก็บขยะขึ้นจากคลองแม่ข่าช่วงที่ 1 รวมระยะทางทั้งสิ้น 2,040 เมตร จากนั้นก็จะดำเนินการพัฒนารวมทั้งสิ้น 7 วัน ไปจนถึงวันที่ 27 มีนาคม รวมระยะทางในการดำเนินการพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา 8,411 เมตร
สำหรับ คลองแม่ข่า เป็นหนึ่งในไชยมงคลเจ็ดประการของการสร้างเมืองเชียงใหม่ มีความสำคัญในทางยุทธศาสตร์ในฐานะเป็นคูเมืองชั้นนอกทางด้านตะวันออกและด้านใต้ ในอดีตได้เอื้อประโยชน์ในด้านการระบายน้ำจากเขตเมืองสู่แม่น้ำปิง เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและเป็นแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร อุปโภคบริโภคและการสัญจรทางน้ำ ปัจจุบันสภาพของคลองแม่ข่าประสบปัญหาการบุกรุกพื้นที่ริมคลองเป็นที่อยู่อาศัย มีการปล่อยน้ำเสียที่ไม่ได้รับการบำบัดลงคลอง ทำให้น้ำเน่าเสียเป็นสีดำ ดังนั้นจังหวัดเชียงใหม่จึงร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ดำเนินโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูคลองแม่ข่าให้สวยงาม เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในตัวเมือง ทั้งการกำจัดวัชพืช ขุดลอกคลอง เก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณสองฝั่งคลอง โดยจะระดมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เครื่องมือจากหน่วยงานในท้องถิ่น ตลอดจน เพื่อรักษาระบบนิเวศน์และคุณภาพน้ำของคลองแม่ข่าให้กลับมาใสสะอาดดังเดิม

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 183

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738