ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 23 มีนาคม 2561 / 12:18:48  
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุม พระสังฆาธิการระดับวัด ประจำปี 2561
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุม พระสังฆาธิการระดับวัด ประจำปี 2561
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุม "พระสังฆาธิการระดับวัด ประจำปี 2561" เพื่อชี้แจงนโยบายของคณะสงฆ์ เพื่อให้มีทิศทางในการบริหารจัดการวัดให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เป็นการสร้างองค์ความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ และเจตคติทีดี อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของพระสังฆาธิการ ในด้านการแก้ไขปัญหาอุปสรรค และการประสานงานบริหารงานคณะสงฆ์

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม “พระสังฆาธิการระดับวัด ประจำปี 2561” ที่ห้องประชุมหทัยนเรศศว์ร วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส หัวหน้าสำนักสงฆ์ และที่พักสงฆ์ เข้าประชุมจำนวน 1,708 รูป ได้รับการอุปถัมป์จากพระพรหมมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 สนับสนุนที่ประชุมโสตทัศนูปกรณ์ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบรรยายถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการ การประชุม พระสังฆาธิการระดับวัด ประจำปี 2561 เนื่องด้วย มติมหาเถรสมาคมมติที่ 143/2556 ให้เจ้าคณะจังหวัดจัดการประชุมพระสังฆาธิการประกอบด้วย เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส โดยยึดหลัก 6 ประการ คือ การปกครอง การศึกษา การเผยแพร่ การสาธารณูปการ การสาธารณสงเคราะห์และการศึกษาสงเคราะห์ โดยเอื้อเฟื้อ สังวร ประพฤติ ปฏิบัติพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช รักษาความเรียบร้อยดีงาม บำเพ็ญประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีความสามัคคี เพื่อบริหารสืบอายุพระพุทธศาสนา ให้เจริญมั่นคงยิ่งขึ้น
จังหวัดเชียงใหม่ มีเขตปกครองคณะสงฆ์ 25 อำเภอ 214 ตำบล วัด 1,381 วัด ที่พักสงฆ์ 327 แห่ง รวม 1,708 แห่ง พระภิกษุ 5,727 รูป สามเณร 5,324 รูป รวม 11,051 รูป ได้ร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจด้านการปกครอง การศึกษา การเผยแพร่ การศึกษาสงเคราะห์ สาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์ ให้ดำเนินไปได้ด้วยดี เผยแผ่พุทธธรรมนำศรัทธาสาธุชน ประพฤติปฏิบัติชอบ ทำความดี ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 142

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738