ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 23 มีนาคม 2561 / 14:36:16  
โครงการ เสริมสร้างศักยภาพประชารัฐ ปลอดภัยพิบัติสาธารณภัย กิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงระบบเตือนภัย ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
โครงการ เสริมสร้างศักยภาพประชารัฐ ปลอดภัยพิบัติสาธารณภัย  กิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงระบบเตือนภัย ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
โครงการ เสริมสร้างศักยภาพประชารัฐ ปลอดภัยพิบัติสาธารณภัย กิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงระบบเตือนภัย ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก การประชุมเชิงปฏิบัติการเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน เพื่อทบทวนให้ความรู้ในการจัดการระบบ แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูลและดูแล บำรุงรักษาระบบ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นจากภาครัฐให้กับนักท่องเที่ยว ชุมชน หมู่บ้าน ในด้านความปลอดภัยจากเหตุอุทกภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการ เสริมสร้างศักยภาพประชารัฐ ปลอดภัยพิบัติสาธารณภัย กิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงระบบเตือนภัย ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก การประชุมเชิงปฏิบัติการเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ ร่วมกับ นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง ที่โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทบทวนให้ความรู้ในการจัดการระบบ แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูลและดูแล บำรุงรักษาระบบ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นจากภาครัฐให้กับนักท่องเที่ยว ชุมชน หมู่บ้าน ในด้านความปลอดภัยจากเหตุอุทกภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ติดตั้ง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน รวม 200 คน นายคมสัน สุวรรณอัมพา เปิดเผยว่า เนื่องในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างรวดเร็วและรุนแรง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ดังนั้นการสร้างความตระหนักรู้ การให้ความรู้หรือสร้างกิจกรรมเชิงป้องกันที่เข้มแข็งให้กับประชาชน เป็นแนวทางที่ดีในการช่วยเหลือ เยียวยา ประกอบกับรัฐบาลสมัยนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อปรับใช้ในการบริหารจัดการภัย สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จึงมีนโยบายสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการสาธารณภัยสรรสร้างเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการให้เกิดความยั่งยืน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่ติดตั้งระบบเตือนภัย เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติสำหรับเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจด้านการเตือนภัยที่ได้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ การแจ้งเตือนโดยใช้ระบบเตือนภัยอัตโนมัติ เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภัยพิบัติในการปรับใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทันสมัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เนื่องจากเหตุการณ์ สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันค่อนข้างรุนแรงและขยายวงกว้าง หากประชาชนได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้า จะเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ ส่งผลให้ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินลดลงตามไปด้วย การรายงานข้อมูลจากระบบเตือนภัย เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน ซึ่งเมื่อผ่านฤดูร้อนแล้วก็จะเข้าสู่ฤดูฝน และภาคราชการมีความเป็นห่วงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน 1 กรณีที่มีปริมาณน้ำฝนมากกว่า 80 มิลลิเมตร ระบบดังกล่าว จะเริ่มแจ้งเตือนรูปแบบข้อความสั้น sms ส่งผ่านเข้าโทรศัพท์มือถือประจำตำแหน่งของ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่น จะได้นำข้อมูลไปพิจารณาประชาสัมพันธ์และสั่งการในการเคลื่อนย้าย อพยพประชาชนในพื้นที่ไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้โดยทันที
การฝึกอบรมครั้งนี้มีกิจกรรม ประกอบด้วย การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเตือนภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติสำหรับเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 รวม 287 จุด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ 253 จุด จังหวัดลำปาง 15 จุด จังหวัดลำพูน 10 จุด จังหวัดแม่ฮ่องสอน 9 จุด โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (NECTEC) เป็นหน่วยติดตั้งและพัฒนาปรับปรุงระบบเตือนภัย การลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการเปิดใช้งานระบบเตือนภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติ พร้อมทั้งมีการบรรยายวิชาการเกี่ยวกับความสำคัญของระบบเตือนภัยและการจัดการ การสาธิตและฝึกปฏิบัติการใช้งานเครื่องเตือนภัย เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติสำหรับเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก.

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 110

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738