ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 28 มีนาคม 2561 / 14:13:36  
จังหวัดเชียงใหม่ เร่งหาแนวทางขับเคลื่อนแผนการพัฒนากำลังคนจังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลา 5 ปี
จังหวัดเชียงใหม่ เร่งหาแนวทางขับเคลื่อนแผนการพัฒนากำลังคนจังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลา 5 ปี
จังหวัดเชียงใหม่ เร่งหาแนวทางขับเคลื่อนแผนการพัฒนากำลังคนจังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลา 5 ปี เพื่อสามารถผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานต่อไป

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. ที่ อาคารฝึกอบรม 9 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัดเชียงใหม่ (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม สำหรับ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ภายใต้แผนพัฒนากำลังคน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยได้เน้น 4 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ 1) ภาคท่องเที่ยวบริการและการบริการสุขภาพ 2) ภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ แฟชั่น การผลิตเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องหนัง และอัญมณี 3) ภาคอุตสาหกรรมขนส่ง โลจิสติกส์ และ 4) ภาคอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป ซึ่งตั้งเป้าพัฒนากำลังคนในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 9,980 คน โดยมีประชาชนสนใจเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพทั้งสิ้น 19,135 คน ขณะเดียวกัน จะได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564 (ระยะเวลา 5 ปี) ตั้งเป้าหมายทั้ง 4 กลุ่มอุตสาหกรรมเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งหมดจำนวน 56,080 คน
ด้าน นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า แรงงานไทยส่วนใหญ่ยังปีปัญหาการขาดทักษะและประสบการณ์แรงงาน และแรงงานในแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันและมีความซับซ้อนมาก ซึ่งปัญหาการขาดแคลนแรงงานในทุกระดับการศึกษาก็ยังเกิดขึ้นกับประเทศไทย โดยเฉพาะแรงงานในสายวิชาชีพ ระดับ ปวช. และ ปวส. โดยจังหวัดเชียงใหม่ จะเร่งหาแนวทางขับเคลื่อนแผนการพัฒนากำลังคนจังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2561 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาทุกหน่วยงาน จะต้องส่งเสริมและร่วมกันออกแบบหลักสูตรการศึกษาให้เยาวชน สามารถร่วมเรียนรู้ตั้งแต่เด็กจนโตและตลอดชีวิต เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นแรงงานที่จะร่วมพัฒนาประเทศของเราได้อย่างสมบูรณ์ ตลอดจน เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และสามารถผลิตกำลังแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละตำแหน่งให้เพียงพอ และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 131

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738