ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 28 มีนาคม 2561 / 18:39:13  
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์พัฒนากาแฟล้านนาไทย
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์พัฒนากาแฟล้านนาไทย
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพกาแฟอะราบิกาล้านนาแบบครบวงจร "ศูนย์พัฒนากาแฟล้านนาไทย" เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด “ศูนย์พัฒนากาแฟล้านนาไทย (Lanna Thai Coffee Development Center)” พร้อมด้วย รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง หัวหน้าโครงการฯ เกษตรกร และผู้ประกอบการเข้าร่วมงานฯ ที่ ศูนย์พัฒนากาแฟล้านนาไทย ภายในศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเกษตรศาสตร์ ได้ดําเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 Lanna Thai Coffee Hub ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณแผ่นดินประจําปี 2560 (เพิ่มเติม) และตอบสนองยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 จนถึงเดือนมีนาคม 2561 เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตและพื้นที่เพาะปลูกกาแฟอะราบิกาในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 รวมถึงพัฒนาศักยภาพระบบการผลิตและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลผลิต และผลิตภัณฑ์กาแฟให้มีประสิทธิภาพตรงตามที่ตลาดต้องการ
สำหรับ การจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพกาแฟอะราบิกาล้านนาแบบครบวงจรนั้น เพื่อให้เป็นหน่วยประสานงานและเรียนรู้ด้านการผลิตกาแฟอะราบิกาคุณภาพแบบครบวงจรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางด้านกาแฟ รวมถึงดําเนินการพัฒนากระบวนการแปรรูปเมล็ดกาแฟ คั่วให้มีคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีระดับสูง เพื่อให้ได้คุณภาพตรงตามที่ตลาดต้องการที่ตั้งของ “ศูนย์พัฒนากาแฟล้านนาไทย (Lanna Thai Coffee Development Center)” อยู่ภายในศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รวบรวม ความรู้ อุปกรณ์ และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตกาแฟอะราบิกาไว้ให้บริการวิชาการแก่ผู้สนใจทั้งกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกาแฟ

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 108

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738