ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 มีนาคม 2561 / 13:15:43  
จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งด่วนทุกอำเภอติดตามปัญหาหมอกควัน กำชับให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งด่วนทุกอำเภอติดตามปัญหาหมอกควัน กำชับให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งด่วนทุกอำเภอติดตามและบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่ากับหน่วยงานต่างๆ โดยขอให้ชี้แจงทำความเข้าใจคนในพื้นที่ หากฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานต้องรีบแจ้งเตือน พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ลักลอบเผาอย่างเคร่งครัด

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งให้อำเภอเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561 ตามมาตรการ “4 พื้นที่ 4 มาตรการบริหารจัดการ” โดยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแจ้งว่า แนวโน้มสถานการณ์หมอกควันเริ่มมีปัญหาค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561 เพิ่มเติม เพื่อให้การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายปลัดอำเภอ รับผิดชอบติดตามและบูรณาการการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันกับหน่วยงานต่างๆ อย่างใกล้ชิด และให้อำเภอแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน สอดส่อง ตักเตือน ห้ามปรามผู้ที่จุดไฟเผาเศษวัสดุทางการเกษตร โดยเฉพาะตามเขตรอยต่อระหว่างชุมชนกับเขตป่าไม้ หากพบมีการลักลอบเผาให้ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตลอดจน ให้ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในทุกช่องทาง เช่น เสียงตามสายประจำหมู่บ้าน วิทยุโทรทัศน์ท้องถิ่น รถกระจายเสียงเคลื่อนที่ ในการชี้แจงทำความเข้าใจการห้ามเผาป่า ห้ามเผาเศษวัสดุทางการเกษตร การจับกุมผู้ลักลอบเผาป่า เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบของการเผาป่า เผาเศษวัสดุทางการเกษตร เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน
ทั้งนี้ หากเกิดสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่เกินค่ามาตรฐาน ขอให้อำเภอดำเนินการตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ทั้งการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทราบสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่และให้คำแนะนำ วิธีปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง พร้อมกับการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมและปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชน ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันโดยไม่เพิ่มปริมาณหมอกควันในอากาศ เช่น ห้ามเผาขยะ เศษใบไม้ กิ่งไม้ หรือเผาเศษวัสดุทางการเกษตร และสนับสนุนการนำเศษวัสดุทางการเกษตรไปแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ เช่น การทำปุ๋ยหมัก การผลิตพลังงานทดแทน เป็นต้น
นอกจากนี้ ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมกับดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดปัญหาหมอกควันและเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศอย่างต่อเนื่อง หากเกิดสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันรุนแรงให้รายงานให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ทราบทันที โดยกำชับให้แต่ละอำเภอใช้กลไกประชารัฐในการบูรณาการการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน และให้ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 123

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738