ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 30 มีนาคม 2561 / 15:49:05  
ป.ป.ช. จัดสัมมนาสร้างความรู้ แนวทางการสร้างธุรกิจโปร่งใสไร้สินบน
ป.ป.ช. จัดสัมมนาสร้างความรู้ แนวทางการสร้างธุรกิจโปร่งใสไร้สินบน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จัดสัมมนาสร้างความรู้ แนวทางการสร้างธุรกิจโปร่งใสไร้สินบน คาดหวังว่าการขับเคลื่อนกฎหมายและมาตรการในการสร้างธุรกิจโปร่งใสไร้สินบนในระดับภูมิภาค ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ในการต่อต้านการทุจริตและติดสินบนทุกรูปแบบ

วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายกิตติ ลิ้มพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เปิดการสัมมนาแนวทางการสร้างธุรกิจโปร่งใสไร้สินบน ที่ห้องแกรนด์วิว 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวจังหวัดเชียงใหม่ การสัมนาในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการตามกฎหมายของ ป.ป.ช. เรื่องความรับผิดชอบของนิติบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ และแนวทางสำหรับนิติบุคคลและภาคเอกชน ในการกำหนดมาตรการป้องกันสินบนที่มีประสิทธิภาพ งานสัมมนาแนวทางการสร้างธุรกิจโปร่งใสไร้สินบน
ทั้งในส่วนที่เป็นของการดำเนินการของสำนักงาน ป.ป.ช. และความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดในเขตพื้นที่ 5 ทั้ง 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน และพะเยา หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในจังหวัด ร่วมเป็นกลไกในการนำเรื่องดังกล่าวไปรณรงค์เผยแพร่ไปยังภาคธุรกิจเอกชน ในส่วนของภาคเอกชนที่เข้าร่วมงาน จะได้ความรู้และรับทราบแนวปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. มุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อขจัดปัญหาทุจริตติดสินบนซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจของภูมิภาคและประเทศชาติ
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ โดยมีกลุ่มธุรกิจที่โดดเด่น เช่น การบริการและการท่องเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีนักลงทุนต่างชาติและเป็นประตูสู่การค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะจีน เมียนมา และลาว อีกทั้งรัฐบาลยังสนับสนุนให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดนำร่องโครงการ Smart ciy โดยการนำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาธุรกิจ ดังนั้นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดมีความเจริญเติบโตมีความมั่นคงในระยะยาว ดึงดูดนักลงทุนคือการค้าการลงทุนที่โปร่งใส ปราศจากสินบนและการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาและการแข่งขันทางธุรกิจ
นายกิตติ ลิ้มพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญในการสัมมนาคือการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรการของ ป.ป.ช. เรื่องการต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมุ่งสร้างกลไกในจังหวัดและพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมธุรกิจเอกชนประกอบกิจการตามหลักธรรมาภิบาล ปราศจากสินบนและการทุจริต ซึ่งการขับเคลื่อนกลไกนี้ให้สำเร็จตามเป้าหมายต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน ขับเคลื่อนกฎหมายและมาตรการในการสร้างธุรกิจโปร่งใสไร้สินบนในระดับภูมิภาค ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ในการต่อต้านการทุจริตและติดสินบนทุกรูปแบบ ให้องค์กรธุรกิจมีคุณภาพมาตรฐานจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการประกอบกิจการ ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของนักลงทุนต่างประเทศ

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 116

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738