ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 30 มีนาคม 2561 / 16:05:36  
วิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่ จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย
วิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่ จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย
วิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่ จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย และการแสดงผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาปริญญาตรีและนักเรียนภาคฤดูร้อน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย และการแสดงผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาปริญญาตรีและนักเรียนภาคฤดูร้อน ที่โรงละครวิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ กล่าวว่า งานวันอนุรักษ์มรดกไทยการแสดงผลงานของชมรม และการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี การแสดงผลงานของชมรมและแสดงผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ในระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เพื่อประเมินผลการจัดการ เรียนรู้ของชมรม และครูผู้สอนในแต่ละระดับชั้น เพื่อนำผลการประเมิน ไปพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
นายประวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กระผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่คณะผู้บริหารครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมในวันนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออก ถึงความสามารถของตนเองบนเวทีแห่งนี้ นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายกย่องชมเชย เพราะรัฐบาลและจังหวัดเชียงใหม่ให้ความสำคัญในการจัดการศึกษา สำหรับเยาวชนของชาติเป็นอย่างยิ่ง จังหวัดเชียงใหม่ของเราถือว่าโชคดีอย่างมากที่มีวิทยาลัยนาฏศิลป์ ซึ่งเป็นสถาบันศิลปะระดับชาติที่ทำหน้าที่อนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอย่างเข้มแข็งโดยเฉพาะด้านดนตรีนาฏศิลป์นักเรียนนักศึกษาของสถาบันแห่งนี้ได้รับการยกย่องชมเชยว่ามีทักษะความชำนาญเป็นอย่างสูงด้านศิลปะนาฏศิลป์ดนตรีสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามจารีตนาฏศิลป์ดนตรีไทยทั้งแบบราชสำนักและแบบพื้นฐาน สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดเชียงใหม่ของเราเป็นอย่างยิ่ง กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงผลงานการบรรเลงดนตรี และการแสดงของภาควิชานาฏศิลป์ อาทิการแสดง การรำถวายพระพร การบรรเลงวงเครื่องสายไทย การแสดงโขน การแสดงรำฉุยฉาย การบรรเลงเดี่ยวซออู้ การแสดงละครพันทาง โดยได้เรียนเชิญผู้ปกครองของนักเรียนทุกคน เข้าร่วมรับชมการจัดแสดงผลงานในครั้งนี้

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 131

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738