ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 2 เมษายน 2561 / 15:56:10  
จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยและการสวมหมวกนิรภัย 100%
จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยและการสวมหมวกนิรภัย 100%
จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยและการสวมหมวกนิรภัย 100%กระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตื่นตัว และมีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.09 น. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดในกิจกรรมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 % ตามโครงการองค์กรต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน ปี 2561 ที่ลานจอดรถหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ 33 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานขนส่งจังหัดเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และบริษัทคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เนื่องด้วยใกล้เข้าช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเป็นวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ประชาชนส่วนใหญ่ใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงเวลาปกติ และจากการวิเคราะห์ข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2558-2560 พบว่า จังหวัดเชียงใหม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงดังกล่าวเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 1.8 ราย / 2.13 ราย และ 2.42 ราย มีแนวโน้มสูงขึ้นเป็นลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่าอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ สูงกว่าเทศกาลปีใหม่และช่วงเวลาปกติเกือบ 2 เท่า ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์มีพฤติกรรมเมาแล้วขับ ขับรถโดยใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด และไม่สวมหมวกนิรภัย ทำให้อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะค่อนข้างสูง ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนปลูกจิตสำนึก สร้างวินัยจราจร ให้ประชาชนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเป็นรูปธรรม และสนับสนุนมาตรการขับเคลื่อนทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนของรัฐบาล ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานราชการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนทั่วไป
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียยงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง อุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญในลำดับต้นๆ ของการบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชน รวมทั้งทำให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนน ประกาศนโยบายให้ปี พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ เป็นทศวรรษแห่งการปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety) เพื่อกระตุ้นเตือนจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัยตามมาตรการ 10 รสขม ให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน รวมถึงมอบนโยบายการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลและช่วงเวลาปกติ โดยให้ถือเป็นภารกิจสำคัญและจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี การที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย และการสวมหมวกนิรภัย 100% ในวันนี้ ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี ในการกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตื่นตัว และมีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการด้านความปลอดภัยทางถนนและการสนับสนุนมาตรการสวมหมวกนิรภัย 100 % โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี ให้เกียรติขับขี่รถมอเตอร์ไซต์เป็นผู้นำขบวนการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ภายในขบวนประกอบด้วยบุคลากรทางสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 33 กอกงบิน 41 เจ้าหน้าที่ อสม. เจ้าหน้าที่กู้ภัย นักเรียน นักศึกษาจากวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 300 คน โดยขบวนรณรงค์จะเริ่มต้นจากหอศิลป์ฯ มช. วนรอบคูเมือง จากนั้นกลับมาสิ้นสุดที่หอศิลป์ฯ มช. เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 209

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738