ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 2 เมษายน 2561 / 21:21:48  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้รับการพัฒนาคุณธรรม รับการปลูกจิตสํานึกค่านิยมที่ถูกต้อง เป็น คนดีมีคุณภาพ อันจะนําไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้ยั่งยืนต่อไป

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561 พระเทพสิงหวราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมในพิธีฯ มีนักเรียน เยาวชน มีความประสงค์จะบรรพชา จํานวน 44 คน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2561 นับเป็นโอกาสสําคัญอีกวาระหนึ่งที่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมกัน เทิดพระเกียรติ และแสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการบําเพ็ญคุณงามความดีถวายพระราชกุศล วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร ร่วมกับโรงเรียนธรรมราชศึกษา รวมถึงพุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกัน จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น เป็นปีที่ 22 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้รับการพัฒนาคุณธรรม รับการปลูกจิตสํานึกค่านิยมที่ถูกต้อง เป็น คนดีมีคุณภาพ ตลอดถึงให้เห็นคุณค่า วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม ที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันจะนําไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มี ความสงบสุขอย่างถาวรและยังยืนต่อไป
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัว ร่วมกับสถาบันทางศาสนา สถาบันการศึกษาและสถาบันทางสังคมอื่น ๆ ในการปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี และการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการเบี่ยงเบนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน รวมทั้งสนับสนุนการ ผลิตสื่อสร้างสรรค์ สร้างกระแสเชิงบวกให้แก่สังคม และเปิดพื้นที่สาธารณะที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน ดังนั้น การที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ร่วมกับโรงเรียนธรรมราชศึกษา ได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ซึ่งได้จัดตลอดมาเป็นประจําทุกปี ในปีนี้เป็นปีที่ 22 จึงเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดี เป็นอย่างยิ่ง และพวกเราชาวพุทธทุกคนจะต้องให้การสนับสนุน จึงขอให้เยาวชน นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วม บรรพชาเป็นสามเณรในครั้งนี้ จงตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถ ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระ อาจารย์ทุกประการ และนําความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจําวัน เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็น เยาวชนที่ดีของชาติ
วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร และโรงเรียนธรรมราชศึกษา ได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนจัดโครงการ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดมาเป็นประจําทุกปี สําหรับปี 2561 นี้ มีนักเรียน เยาวชน มีความประสงค์จะบรรพชา จํานวน 44 คน ผู้เข้าร่วมบรรพชาในโครงการนี้ จะได้รับการศึกษา อบรมตามหลักสูตรศาสนศึกษาสําหรับผู้บวชระยะสั้นของคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์ และวิชาการ อื่น ๆ เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้สามารถนําหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน พัฒนาตนเองให้ เป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป สําหรับการจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร ในครั้งนี้ กําหนดจัดบรรพชาสามเณรในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 และจะไปสิ้นสุดโครงการในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 116

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738