ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 4 เมษายน 2561 / 09:28:22  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ที่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2561 พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในกิจกรรม ซึ่งกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมให้ประชาชนนําหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ได้จัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561 ขึ้นทั่วประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชนในชาติได้นําหลักธรรมที่ปรากฏ ในมหาชาติเวสสันดรชาดกมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ให้สังคมเกิดความสงบสุข
ทั้งนี้ การเทศน์มหาชาติ เป็นประเพณีการทําบุญที่บรรพบุรุษไทยสืบทอดและปฏิบัติสืบต่อ เป็นเวลาช้านาน โดยการน้อมรําลึกถึงเรื่องราว ในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยพระชาติ เป็นพระเวสสันดรโพธิสัตว์ อันเป็นพระชาติสุดท้าย ที่ทรงบําเพ็ญทานบารมีอย่างยิ่งใหญ่ จึงเรียกว่า “มหาชาติ” ซึ่งการเทศน์มหาชาติทั้ง 13 กัณฑ์ ล้วนมีคติธรรมสอนใจให้ผู้ฟังรําลึกถึงการสละ ความเห็นแก่ตัว เพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติเป็นสําคัญ รวมถึงได้พิจารณาเรื่องราว ในเวสสันดรชาดกเป็นกรณีศึกษา เพื่อการสํารวมระวังและเจริญกุศลยิ่งขึ้นไป

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 85

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738