ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 เมษายน 2561 / 14:12:29  
จังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
จังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
จังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า กลุ่มพลังมวลชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2561 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและ พระปฐมบรมกษัตริยาธิราชเจ้าและพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงขึ้นครองราชย์และทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานี เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระองค์ทรงเป็นปฐมกษัตริย์หรือกษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี และด้วยพระบารมีอันยิ่งใหญ่ไพศาล ได้ทรงสร้างความมั่นคงและความเป็นปึกแผ่นให้แก่ราชอาณาจักรไทยนับแต่นั้นมาจนบัดนี้ พระราชกรณียกิจส่วนใหญ่ในรัชสมัยของพระองค์ ได้แก่ การสงครามเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติหลายครั้ง ทรงโปรดให้ชำระกฎหมายบทต่างๆ ให้ถูกต้องและจารลงสมุดไว้เป็นหลักฐาน 3 ฉบับ และด้านศาสนา โปรดให้สังคายนาพระไตรปิฎกเมื่อปี พ.ศ. 2331 นอกจากนี้ ยังทรงสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามและพระพุทธรูปเป็นจำนวนมากนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่มีต่อปวงชนชาวไทยมาจวบจนปัจจุบัน
วันที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2325 เป็นวันพระบรมราชจักรีวงศ์ ได้สถิตมั่น ณ ผืนแผ่นดินสุวรรณภูมิ นับเนื่องมาจนถึงวันนี้ ได้ 235 ปีแล้ว เป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยธัญญาหาร ภักษาหาร และมังสาหาร หล่อเลี้ยงพสกนิกร ทั้งกาลปัจจุบันและกาลข้างหน้า ความรุ่งเรืองไพบูลย์แห่งพระราชอาณาเขตได้พัฒนาถาวรมาเป็นลำดับ ด้วยพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรม สืบทอดพระราชสันติวงศ์ต่อมา ถึง 10 รัชกาล ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความอุดมสมบูรณ์และมั่งคั่งของประชาชน ตลอดมาทุกยุคทุกสมัย ด้วยเดชะพระบารมีและพระปรีชาสามารถ ในสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ได้ทรงรับพระราชภาระ ขจัดความวุ่นวายสับสน และภัยคุกคามต่างๆจนหมดสิ้น ในยามที่ชาติบ้านเมืองอยู่ในภาวะวิกฤติ พระบรมราชจักรีวงศ์ ได้ขจัดปัดเป่าให้เป็นภาวะปกติในยามที่ชาติบ้านเมืองอยู่ในภาวะวิกฤต พระบรมราชจักรีวงศ์ ได้ขจัดปัดเป่าให้เป็นภาวะปกติในยามที่ชาติบ้านเมืองร้อนเป็นไฟทั่วทุกระแหง พระมหากษัตริย์ก็ขจัดปัดเป่า ผ่อนร้อนให้เป็นเย็นในยามที่ชาติบ้านเมืองคับขัน ประชาชนขาดความสามัคคี พระมหากษัตริย์ผู้อยู่ในดวงใจทวยราษฎร์ก็ทรงเป็นศูนย์รวมใจ ขจัดความคับแคลงใจ นำมาซึ่งความรักและความสมัครสมานสามัคคี ประชาชนพร้อมใจกันต่อสู้กับทุกข์ภัยทั้งปวง ก็ด้วยความจงรักภักดีและซาบซึ้ง ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์
ในกาลสมัยปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี พระองค์ได้ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ทรงน้อมนำศาสตร์ของพระราชาแห่งองค์สมเด็จพระบรมชนกนาถ มาเป็นแนวทางการทรงงาน และยึดมั่นในพระปฏิญญา ที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญ.

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 95

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738