ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 23 เมษายน 2561 / 16:42:13  
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.45 น. นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) เร่งรัดมาตรการเชิงป้องกันตามปัจจัยเสี่ยง ให้สถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่ห้องเจียงทอง ชั้น 10 โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายธรรศณัฏฐ์ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากสถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทํางานจําแนกตาม ความรุนแรงและขนาดสถานประกอบกิจการปี 2558 ของสํานักงานกองทุนเงินทดแทน สํานักงานประกันสังคม พบว่าสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทํางานจํานวนมาก ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ มีสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1-200 คน เป็นส่วนใหญ่เช่นเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมดังกล่าวส่วนใหญ่มีปัญหา ขาดการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทํางาน อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอันตรายในสถานประกอบกิจการ จึงประสบปัญหาในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงรวมถึงมีปัญหาอุปสรรคภายในองค์กร ในการจัดทําระบบมาตรฐาน ขาดการมีส่วนร่วมของพนักงาน จากสภาพปัญหาดังกล่าว กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้มอบหมายให้สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ในระดับ จังหวัด เพื่อรณรงค์มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยในการทํางาน ในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีระบบการบริหารและการจัดการด้านความด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน ลดการประสบอันตราย จากการทํางานของลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม และลด ผลกระทบ และความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุและโรคจากการทํางาน ประกอบด้วย กิจกรรมที่ ๑ การตรวจมาตรการเชิงป้องกันตามปัจจัยเสี่ยง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานสําหรับ สถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม และกิจกรรม ๒ การรณรงค์ ส่งเสริม เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการประเภทงานบริการ ได้แก่ โรงแรม โรงพยาบาล และห้างสรรพสินค้า ทั้งนี้ทางสํานักงานฯ ได้ไปตรวจประเมิน ปรากฏว่ามีสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์และได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จํานวน 36 แห่ง
นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการโครงการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) เร่งรัดมาตรการเชิงป้องกัน ได้เชิญชวนให้สถานประกอบกิจการเข้าร่วมดําเนินการทั้งสองกิจกรรม ล้วนเกิดประโยชน์ต่อลูกจ้าง และต่อสถานประกอบกิจการ สําหรับลูกจ้างก็มีความปลอดภัยในการทํางาน มีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งยังช่วยปลูกจิตสํานึกด้านความปลอดภัยให้กับลูกจ้าง ส่วนนายจ้างก็จะได้รับประโยชน์จากการที่ลูกจ้างทั้งหมดปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการตอบแทน ซึ่งจะทําให้นายจ้างมีผลประกอบการที่ดีขึ้น และเกิดความปลอดภัย โดยภาพรวมของสถานประกอบกิจการ ส่งผลต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด จึงขอขอบคุณและขอชื่นชมสถานประกอบกิจการ ที่ให้ความสําคัญ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน และเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานประกอบกิจการอื่นในจังหวัดเชียงใหม่ ในการ ตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางาน มีการเฝ้าระวังและมีระบบการ ตรวจสอบเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุให้กับลูกจ้าง จึงขอให้สถานประกอบกิจการ ทุกแห่งที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในวันนี้ ได้ดำรงรักษาและดําเนินการตามมาตรการ เชิงป้องกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานในสถานประกอบกิจการเป็นไปอย่าง ยั่งยืนสืบไป

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 244

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738