ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 24 เมษายน 2561 / 16:48:19  
หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
 หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

นายสุรศักดิ์ เรืองเครือ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15 และผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 8 แผนยุทธศาสตร์ อาทิ เรื่องการจัดตั้งระบบศูนย์พักพิงสัตว์ , สถานการณ์การควบคุมประชากรสุนัขและแมว , การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า , วัคซีนและเซรุ่มป้องกันโรค , การเฝ้าระวังตามแนวชายแดน , การบูรณาการและการบริหารจัดการข้อมูล , แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน , แผนการเฝ้าระวังภายในสถานศึกษา ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่คาดการณ์ว่าจำนวนประชากรสุนัขและแมวในปี พ.ศ. 2561 เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2560 มีแนวโน้มคงที่ เนื่องจากทางจังหวัดเชียงใหม่มีมาตรการผ่าตัดทำหมัดเพื่อลดประชากรที่เป็นพาหะนำโรค และร่วมดำเนินการตามโครงการฯ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ไม่ใช่พื้นที่แพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า แต่มีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดในบางจุดที่เป็นพื้นที่ตามแนวชายแดน และร่วมประสานความร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเรื่องการดูแลสุขภาพแรงงานต่างด้าว โดยพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการคนต่างด้าวไร้สิทธิเพื่อการรักษาพยาบาล และการใช้บริการแรงงานต่างด้าวเข้าถึงสิทธิประกันสุขภาพหรือสิทธิประกันสังคม นอกจากนี้ ยังมีการบูรณาการเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันโรคในสัตว์ของหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สาธารณสุขจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด แรงงานจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ สำหรับ ความคืบหน้าของการจัดตั้งศูนย์พักพิงต้นแบบนั้น จังหวัดเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่และสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลห้วยทรายและมีความเห็นชอบให้ดำเนินโครงการสร้างศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ในพื้นที่ดังกล่าว กรมส่งเสริมสหกรณ์มีความเห็นชอบและอยู่ระหว่างการเสนออนุญาตใช้พื้นที่ไปยังกรมป่าไม้ต่อไป โดยจะนำต้นแบบการดำเนินงานศูนย์พักพิงต้นแบบของเทศบาลนครรังสิต มาเป็นแรงผลักดันในการจัดตั้งโครงการต่อไปให้ประสบผลสำเร็จ และช่วยลดภาระสังคมต่อไป

ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 110

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738