ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 27 เมษายน 2561 / 15:06:53  
โครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่และบัณฑิตพันธุ์ใหม่
โครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่และบัณฑิตพันธุ์ใหม่
ครม. อนุมัติโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ปี 2561 – 2565

นายชนดนัย ชนกล้าหาญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมศักยภาพกำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค ประกอบด้วยโครงการระดับอาชีวศึกษา และโครงการระดับอุดมศึกษา
โครงการระดับอาชีวศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เน้น 6 สาขาอุตสาหกรรม New Growth Engine ได้แก่ สาขาช่างอากาศยานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม ระบบขนส่งทางราง การจัดการโลจิสติกส์ และเกษตรก้าวหน้า พัฒนาหลักสูตรร่วมกับเอกชนตามมาตรฐานสากล เรียนจบแล้วทำงานได้เลย ไม่ต้องสอนงานกันก่อน จัดการเรียนการสอนแบบ Work Integrated Learning (WIL) คือผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการและอาจารย์มหาวิทยาลัย เข้ามาร่วมจัดการเรียนการสอนในสถานที่ทำงานแบบเข้มข้น ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเวลาเรียน เริ่มโครงการฯ ปีการศึกษา 1/2561 – 2565 ในสถานศึกษาสังกัด สอศ. 22 แห่ง
ส่วนโครงการระดับอุดมศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพิ่มสมรรถนะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่สนองตอบต่อภาคอุตสาหกรรม และมีการให้ใบรับรองความสามารถ (Certificate) ที่นำไปสะสมเป็นหน่วยกิตเพื่อขอรับใบปริญญาได้ (เน้นกลุ่มคนที่ทำงานแล้ว) สอดแทรกทักษะสังคมดิจิทัลไปกับความรู้หลักในสาขาวิชาชีพทุกชั้นปีการศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านทักษะสังคมและชีวิต มีความสามารถเป็นสากล มีความเป็นผู้ประกอบการ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างสมรรถนะและ/หรือความรู้พื้นฐานใหม่ ที่ต้องเรียนรู้ข้ามศาสตร์สาขาวิชาชีพเดิม เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถหลากหลาย และสามารถพัฒนาต่อยอดได้ด้วยตนเอง สนองตอบความต้องการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล เริ่มปีการศึกษา 1/2561 – 2569 จำนวน 235 หลักสูตร ในสถาบันอุดมศึกษา 20 แห่ง เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน 3 แห่งได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 134

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738