ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 27 เมษายน 2561 / 15:25:16  
ความคืบหน้ามาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ความคืบหน้ามาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ครม. อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 1,800 ล้านบาท และให้ขยายระยะเวลาสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการจากเดิมภายในเดือนเมษายน 2561 เป็นภายในเดือนพฤษภาคม 2561

นายชนดนัย ชนกล้าหาญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การดำเนินมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นโครงการให้ความช่วยเหลือระยะที่ 2 แก่ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยด้วยการเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งการดำเนินมาตรการที่ผ่านมามีผู้แสดงความประสงค์มากกว่าที่กระทรวงการคลังประมาณการไว้ จึงเสนอแนวทางการแก้ปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย และ ครม. เห็นชอบ ประกอบด้วย 1.) ให้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมแก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อชดเชยดอกเบี้ยจากการพักชำระหนี้แก่เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่เข้าร่วมโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 ปี เนื่องจากมีผู้แสดงความประสงค์มากกว่าที่ประมาณการไว้ โดย ครม. อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมอีกจำนวน 1,885.67 ล้านบาท 2.) ให้ขยายระยะเวลาการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการจากเดิมภายในเดือนเมษายน 2561 เป็นภายในเดือนพฤษภาคม 2561 เนื่องจากยังมีผู้มีบัตรฯ อยู่ระหว่างการรอสัมภาษณ์อีกประมาณ 4.5 ล้านราย และ 3.) ให้กระทรวงการคลังจัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินมาตรการฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเองว่าก่อเกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมอย่างไร.

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 126

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738