ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 27 เมษายน 2561 / 18:09:06  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การบูรณาการความร่วมมือการจัดการศึกษา
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การบูรณาการความร่วมมือการจัดการศึกษา
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การบูรณาการความร่วมมือการจัดการศึกษาให้แก่พื้นที่ หมู่ 1 หย่อมห้วยกุ๊บกั๊บ ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกล พร้อมทั้ง มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนผู้เข้าร่วมการคัดเลือกโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ม.ท.ศ.

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีลงนาม พร้อมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการความร่วมมือการจัดการศึกษาให้แก่พื้นที่ หมู่ที่ 1 (หย่อมบ้านห้วยกุ๊บกั๊บ) บ้านเมืองกึ๊ด ตำบลกึ๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เนื่องด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทางอำเภอแม่แตงได้รายงานปัญหาความต้องการของหย่อมบ้านห้วยกุ๊บกั๊บ ประสบปัญหาขาดสถานศึกษาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนจนถึงอายุ 18 ปี เนื่องจากหย่อมบ้านห้วยกุ๊บกั๊บห่างไกลจากพื้นที่ตั้งโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อีกทั้งเส้นทางคมนาคมยากลำบาก ทำให้ราษฎรไม่สามารถส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนดังกล่าวได้ ซึ่งจากเวทีประชาคมของหมู่บ้านเห็นว่า การมีสถานศึกษาในหมู่บ้าน นอกจากจะเป็นการพัฒนาด้านการศึกษาแล้ว ยังมีส่วนช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาอื่นๆ และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรได้อีกด้วย ทั้งนี้ หน่วยงานทั้ง 11 หน่วยงาน จะให้ความร่วมมือและบูรณาการในการทำงานร่วมกันเพื่อให้นักเรียนในพื้นที่หย่อมบ้านห้วยกุ๊บกั๊บ ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ มีความสามารถ และมีทักษะอาชีพ สอดคล้องกับบริบทและความต้องการพัฒนาพื้นที่หย่อมบ้านห้วยกุ๊บกั๊บ ซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชากรในพื้นที่ มีส่วนช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาอื่นๆ ได้อีกด้วย
นอกจากนี้ ยังมีการมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนผู้เข้าร่วมการคัดเลือกโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชดำริ ให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นตั้งแต่ ปี 2552 ทรงให้นำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยที่มีฐานะยากลำบาก แต่ประพฤติดี มีความสามารถในการศึกษา ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงต่อเนื่อง ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยมีนักเรียนสมัครเข้ารับการคัดเลือกทั้งสิ้น จำนวน 11 คน มีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการคัดเลือก โดยยึดตาม 3 หลักเกณฑ์ ได้แก่ เกณฑ์เรียนดี ความประพฤติดี และเกณฑ์ความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพแก่เยาวชนไทยอย่างยั่งยืน

ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 93

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738