ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 1 พฤษภาคม 2561 / 16:31:14  
วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ "ร่วมบุญ ร่วมใจ แรงงานเชียงใหม่ปลอดภัย ต้านภัยยาเสพติด"
วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ "ร่วมบุญ ร่วมใจ แรงงานเชียงใหม่ปลอดภัย ต้านภัยยาเสพติด"
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ชื่องาน "ร่วมบุญ ร่วมใจ แรงงานเชียงใหม่ปลอดภัย ต้านภัยยาเสพติด" เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง องค์กร โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การทำบุญทอดผ้าป่าของสถานประกอบกิจการการบริจาคแรงงานคนละ 9 บาท เพื่อช่วยกิจกรรมของกาชาดเชียงใหม่ และพิธีมอบเกียรติบัตร พนักงานดีเด่น และบริการตัดผมฟรี

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ที่วัดโชติกุนสุวรรณาราม ตำบลช้างเผือกเผือก อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เครือข่ายด้านแรงงานในพื้นที่และภาคเอกชน ร่วมกันจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ชื่องาน "ร่วมบุญ ร่วมใจ แรงงานเชียงใหม่ปลอดภัย ต้านภัยยาเสพติด” เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง องค์กร โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การทำบุญทอดผ้าป่าของสถานประกอบกิจการการบริจาคแรงงานคนละ 9 บาท เพื่อช่วยกิจกรรมของกาชาดเชียงใหม่ และพิธีมอบเกียรติบัตร พนักงานดีเด่น และบริการตัดผมฟรี
นายณัฐวุฒิ ทารินต๊ะ เลขาธิการสมาพันธ์แรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ สาขาเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ปีนี้มีชื่องานว่า “ร่วมบุญ ร่วมใจ แรงงานเชียงใหม่ปลอดภัย ต้านภัยยาเสพติด” มีวัตถุประสงค์ให้นายจ้าง ลูกจ้าง ประชาชนทั่วไป และผู้ใช้แรงงาน ได้ร่วมกัน ทํากิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมนอกเหนือจากทําประโยชน์แก่ เศรษฐกิจของประเทศ ทั้งยังช่วยรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงพิษภัยของ ยาเสพติด และสร้างจิตสํานึกในเรื่องความปลอดภัยในการทํางานให้เกิดขึ้นด้วย ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ การทําบุญทอดผ้าป่าสามัคคีของแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมสมทบปัจจัย สร้างอาคารเรียนโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ณ วัดโชติกุนสุวรรณาราม (วัดหมูบุ่น) โดยมีสถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้าง หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจร่วมทําบุญ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 41,4006บาท การออกโรงทานของหน่วยงานและสถานประกอบกิจการใน จังหวัดเชียงใหม่ การบริการตัดผมฟรีแก่ผู้ใช้แรงงานและผู้สูงอายุในชุมชน โดยร้านบาร์เบอร์โซน จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบเกียรติบัตรพนักงานดีเด่นเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจําปี 2561 จํานวน 33 คน มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีทํางานดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจําปี 2561 จํานวน 9 คน และนางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบเงินบริจาค “แรงงานคนละ 9 บาท ช่วยกาชาด” มอบแก่สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนําไปใช้ในกิจกรรมของกาชาด จํานวน 70,024 บาท
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า วันแรงงานแห่งชาติ เป็นวันสําคัญของผู้ใช้แรงงาน ซึ่งรัฐบาล ได้ตระหนักในความสําคัญของผู้ใช้แรงงาน จึงกําหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งชาติ และได้สนับสนุนให้มีการจัดงานวันแรงงาน แห่งชาติขึ้น ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานได้ร่วมกัน ทํากิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง ตลอดจนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ผมขอชื่นชมและขอแสดงความยินดีกับพนักงานดีเด่นของทุกสถาน ประกอบกิจการ ที่ได้รับเกียรติบัตรในฐานะเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ขยันขันแข็ง ในการทํางาน มีความซื่อสัตย์สุจริต มีน้ำใจ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงาน และขอแสดงความยินดีกับสตรีทุกท่านที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในฐานะสตรี ทํางานดีเด่น ขอชื่นชมทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ เป็นกิจกรรมที่ดีและ มีประโยชน์ต่อสังคม ทั้งยังแสดงให้เห็นว่าพลังของผู้ใช้แรงงานเป็นพลังแห่ง การสร้างสรรค์อย่างแท้จริง ผมขอให้ทุกฝ่ายได้ร่วมมือ ร่วมใจกันทํางาน มีความ รักสามัคคีต่อกัน ในอันที่จะก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ และ ประเทศชาติต่อไป.

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 197

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738