ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 1 พฤษภาคม 2561 / 17:04:31  
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เผยขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เผยขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เผยขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช และ ชนะเลิศระดับประเทศ โครงการ 91019 ฯ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เผยขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช และ ชนะเลิศระดับประเทศ โครงการ 91019 ฯ จังหวัดเชียงใหม่ นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นำเกษตรตามโครงการ 9101 ฯ ของจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับรางวัล กับ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยโครงการ 9101ฯ ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัล จำนวน 4 รางวัล อาทิ รางวัลที่ 1 โครงการดีเด่นด้านการปรับปรุงบำรุงดิน ได้แก่โครงการการผลิตดินเพาะต้นกล้า กลุ่มเกษตรบ้านหนองหอยใหม่ ต.แม่แรม อ.แม่ริม , รางวัลที่ 1 โครงการดีเด่น ด้านฟาร์มชุมชน ได้แก่โครงการ ฟาร์มชุมชน กลุ่มสมาชิกในชุมชน ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว , รางวัลที่ 3 โครงการดีเด่นด้านเกษตรอื่นๆ ได้แก่โครงการเลี้ยงวัวเพื่อเป็นรายได้เสริมและลดหมอกควัน กลุ่มสมาชิกชุมชนบ้านแม่นาจรเหนือ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม และรางวัลชมเชย ชุมชนดีเด่น ได้แก่ ชุมชนแม่นาจน อ.แม่แจ่ม เนื่องจากกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมีหลักการสำคัญ คือ ให้ชุมชนเป็นผู้กำหนดโครงการพัฒนา โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และบริหารจัดการโครงการด้วยตนเอง ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีเป้าหมาย คือเป้าหมายของโครงการทั่วประเทศ จำนวน 9,101 ชุมชน ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่มีเป้าหมายจำนวน 255 ชุมชน งบประมาณ 637,500,000 บาท ชุมชน ชุมชนที่เสนอโครงการ จำนวน 255 ชุมชน 882 โครงการ ได้รับการอนุมัติ 255 ชุมชน 871 โครงการ งบประมาณ 497,039,713 สำหรับ ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช การปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และถูกต้องตามระเบียบราชการ เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น ให้กำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน รายงานความเสียหายเบื้องต้นให้เกษตรตำบลทราบภายใน 24 ชั่วโมงหลังเกิดภัย โดยใช้แบบฟอร์ม คชภ.1 ระดับหมู่บ้าน หลังจากนั้นเกษตรตำบลรายงานความเสียหายเบื้องต้นให้สำนักงานเกษตรอำเภอทราบ (1 วันหลังเกิดภัย) และสำนักงานเกษตรอำเภอ รายงานความเสียหายเบื้องต้นให้ อำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดทราบ (1 วันหลังได้รับรายงานจากตำบล) และงานป้องกันภัยธรรมชาติอำเภอรายงานจังหวัด ทราบเพื่อให้จังหวัดประกาศเขตภัยพิบัติ (1 วัน หลังจากได้รับรายงานจาสำนักงานเกษตรอำเภอ) ทั้งนี้ สิ่งที่เกษตรจะต้องเตรียมเอกสารให้เจ้าหน้าที่เกษตรตำบลและคณะกรรมการ สำรวจความเสียหายระดับหมู่บ้าน คือ สำเนาใบขึ้นทะเบียนเกษตรกร , หลักฐานที่ดิน , สัญญาเช่ากรณีเช่าที่ดิน , รูปถ่ายแปลงที่เสียหายทุกแปลงๆ ละ 1 รูป , สำเนาใบขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยเจ้าหน้าที่จะรวบรวมหลักฐานเพื่อนำเข้าที่ประชุม คณะกรรมการ คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และรายงานให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ทราบเพื่อพิจารณาช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ประสบภัยตามขั้นตอนไป

ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 131

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738