ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 2 พฤษภาคม 2561 / 16:24:04  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลและคณะทำงานขับเคลื่อนและขยายผลฯ ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลฯ และคณะทำงานขับเคลื่อนและขยายผลฯ พร้อมด้วยนาย ประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงานในแต่ละมิติ 7 ด้าน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพชีวิต ด้านการเกษตร ด้านวิถีชีวิต ด้านการศึกษา ด้านแหล่งน้ำ และด้านการท่องเที่ยว โดยมีอำนาจหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูล และจัดทำบัญชีรายชื่อโครงการพระราชดำริโครงการตามพระราชเสาวนีย์ ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นปัจจุบัน รวบรวมข้อมูล ปัญหา ความต้องการและประสานแผนงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัด ร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน อำนวยการประสานงานกับทุกภาคส่วน กำหนดแนวทาง เป้าหมาย และการดำเนินงานตลอดจนการติดตามผลการดำเนินงานและการดำเนินงานอื่นที่ได้รับ
สำหรับ การประชุมครั้งนี้มีเรื่องสำคัญได้แก่ กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสอันสำคัญของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ (ปิดทองหลังพระ) เป็นต้น โครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชานั้น สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดีย และได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานีชาต็อกไล รัฐอัสสัมชัน ภายหลังจึงมีพระราชดำริให้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากสถานีชาต็อกไลมาดูงานและให้คำแนะนำในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในประเทศไทย โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา ในลักษณะของการปลูกชาร่วมกับป่าเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ (ปิดทองหลังพระ) สืบเนื่องจากมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ตามข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กำหนดขยายผล พื้นที่ปิดทองหลังพระในพื้นที่แหล่งน้ำขนาดเล็ก 35 แห่ง ใน 25 จังหวัด รวมทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา โดยมุ่งให้ประชาชนมีความอยู่รอด พอเพียงและยั่งยืน ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการในท้องที่อำเภอแม่วาง การดำเนินงานมีความก้าวหน้าต่อเนื่องมาโดยลำดับ พื้นที่ป่าต้นน้ำได้รับการฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน
ทั้งนี้ เชียงใหม่ได้มอบหมายให้คณะทำงานทุกมิติ ดำเนินการให้มีการประชุมเพื่อขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามอำนาจที่ไตรมาสละ 1 ครั้ง (รวม 4 ครั้ง/ปี) และรายงานผลให้จังหวัดเชียงใหม่ทราบพร้อมให้ดำเนินการจัดทำโครงการและเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากงบพัฒนาจังหวัดโดยเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 98

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738