ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 3 พฤษภาคม 2561 / 20:41:26  
อบต.กองแขก อําเภอแม่แจ่ม จัดตั้งโครงการตลาดนัดขยะ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่
อบต.กองแขก อําเภอแม่แจ่ม จัดตั้งโครงการตลาดนัดขยะ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่
อบต.กองแขก อําเภอแม่แจ่ม จัดตั้งโครงการตลาดนัดขยะ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่ โดยใช้มาตรการคัดแยกขยะก่อนนําขยะไปกําจัดอย่างถูกต้องเหมาะสม

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามการบริหารจัดการขยะ โครงการตลาดนัดขยะ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่ ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการแยกขยะ และสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว โดยใช้มาตรการการคัดแยกขยะก่อนนําขยะไปกําจัดอย่างถูกต้องเหมาะสม นายศรีวรรณ ปภัสสรวัฒนกุล นายก อบต.กองแขก เป็นพื้นที่หนึ่ง ที่ประสบปัญหาด้านการจัดการขยะ ถือเป็นปัญหาที่มีความสําคัญที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่าง เร่งด่วน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากร ลักษณะนิสัยการบริโภคที่เปลี่ยนไป ทําให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น การทิ้งขยะโดยไม่มีการคัดแยก การจัดการขยะโดยไม่มีองค์ ความรู้ ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล ประกอบกับตําบลกองแขกมีหมู่บ้านจํานวน 12 หมู่บ้าน และมี หย่อมบ้านอีก 16 หย่อมบ้าน การอยู่อาศัยจึงกระจัดกระจายไปทั่วทั้งตําบล ทําให้ยากต่อการ จัดเก็บขยะ ตลอดจนการขาดแคลนสถานที่กําจัดขยะของหมู่บ้าน และที่สําคัญยังขาดแคลน งบประมาณในการจัดการบริหารจัดการขยะ จากการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะในพื้นที่ตำบลกองแขก ที่มีผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม จึงได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการจัดทําโครงการการบริหารจัดการขยะ ตลาดนัดขยะขึ้น เพื่อเป็นแนวทางสําคัญในการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่ตําบล โดยใช้มาตรการการคัดแยกขยะก่อนนําขยะไปกําจัดอย่างถูกต้องเหมาะสม หรือก่อนนําไปขายออกสู่ตลาด
โครงการการบริหารจัดการขยะ ตลาดนัดขยะ เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนตําบลกองแขกจัดทําขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่ โดยใช้มาตรการการคัดแยกขยะก่อนนําขยะไปกําจัดอย่างถูกต้องเหมาะสม หรือก่อนนําไปขายออกสู่ตลาด การบริหารจัดการขยะด้วยการจัดทําตลาดนัดขยะ มีลักษณะเป็นกระบวนการมีขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานทุกครั้ง เพื่อเป็นการประเมินการทํางานและทําให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานให้ประชาชนสามารถคัดแยกขยะจากครัวเรือนได้อย่างถูกวิธี เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ องค์กรเอกชน และภาค ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายได้รับการจัดการอย่างอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการลดปริมาณขยะ ลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและขนย้าย วางระบบคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ลดการเผา สร้างมูลค่าเพิ่มจากการแยกขยะ โดยตลาดนัดขยะ รับขยะทุกชนิด เช่น ขยะทำปุ๋ย ใบไม้ เศษผัก ผลไม้ เศษหญ้า ขยะทั่วไป เช่น ถุงพลาสติก กล่องนม กระสอบปุ๋ย ขยะขายได้ เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก แกลลอน เศษเหล็ก ท่อประปา ขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่
กระบวนการในการบริหารจัดการขยะ ตลาดนัดขยะ มีการประชาคมกับประชาชนแต่ละหมู่บ้าน เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกขยะจากต้นทางอย่างถูกวิธี และจัดการตลาดนัดขยะในหมู่บ้าน วิธีการดำเนินการตลาดนัดขยะ จุดที่ 1 รับบัตรคิว ชั่งน้ำหนัก ตีราคา และแนะนำการแยกขยะ จุดที่ 2 บันทึกข้อมูลและคิดเงิน จุดที่ 3 ตรวจสอบความถูกต้อง จุดที่ 4 จ่ายเงินสด จุดที่ 5 แลกผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า จุดที่ 6 แยกประเภทขยะ จุดที่ 7 อัดแท่งขยะทั่วไป.

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 131

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738