ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 4 พฤษภาคม 2561 / 14:32:13  
ครม. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงาน พ.ศ....
ครม. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงาน พ.ศ....
คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงาน การป้องกันการใช้แรงงานบังคับ การคุ้มครองเหยื่อ และการเข้าถึงการเยียวยา รวมทั้งกําหนดให้ประเทศสมาชิกต้องมีนโยบายและแผนปฏิบัติการของประเทศ

เมื่อ 1 พ.ค. 61 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงาน พ.ศ.... ให้สอดคล้องกับการที่ประเทศไทยโดยกระทรวงแรงงาน ต้องดําเนินการให้สัตยาบันพิธีสารปี ค.ศ. 2014 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ในวันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2561 ซึ่งกําหนดพันธกรณีในการป้องกันการใช้แรงงานบังคับ การคุ้มครองเหยื่อ และการเข้าถึงการเยียวยา รวมทั้งกําหนดให้ประเทศสมาชิกต้องมีนโยบายและแผนปฏิบัติการของประเทศ
โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ กําหนดลักษณะความผิดฐานใช้แรงงานบังคับ หมายถึง ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ทํางานหรือ บริการโดยไม่สมัครใจให้กับตนเองหรือบุคคลที่สาม โดยการข่มขู่ ขู่เข็ญว่าจะลงโทษโดยมิชอบ ใช้กําลังประทุษร้าย ยึดเอกสารสําคัญประจําตัวของบุคคลนั้นไว้ นําภาระหนี้ของบุคคลนั้นหรือบุคคลอื่นมาเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ หรือด้วยวิธีการอื่นใดที่ทําให้บุคคลนั้นไม่อาจขัดขืนหรือไม่สมัครใจที่จะทําเอง ถ้าการกระทํานั้นไม่เป็นความผิดฐานค้ามนุษย์ ให้ถือว่าเป็นความผิดฐานใช้ แรงงานบังคับ ให้มีกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ เพื่อช่วยเหลือเยียวยา ผู้เสียหายจากการกระทําความผิดฐานใช้แรงงานบังคับ หรือช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทําความผิดฐานใช้แรงงานบังคับในต่างประเทศ ให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร หรือถิ่นที่อยู่ กําหนดมาตรการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการใช้แรงงานบังคับ เช่น หาที่พักอาศัยชั่วคราวให้ กําหนดบทลงโทษให้เหมาะสม เช่น ฐานความผิดเริ่มต้นคือ โทษจําคุก 6 เดือน - 4 ปีหรือปรับ 40,000 - 500,000 บาท/ผู้เสียหาย 1 คน หรือทั้งจําทั้งปรับ หากกระทําแก่บุคคลอายุเกิน 15 แต่ไม่ถึง 18 ปี หรือบุคคลที่มีอายุเกิน 55 ปี ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 2 ปี - 8 ปี หรือปรับตั้งแต่ 200,000 - 400,000 บาท/ผู้เสียหาย 1 คน หรือทั้งจําทั้งปรับ หากกระทําแก่บุคคลอายุไม่เกิน 15 ปี หญิงมีครรภ์ หรือผู้พิการ จิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 4 ปี - 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 400,000 - 800,000 บาท/ผู้เสียหาย 1 คน หรือทั้งจําทั้งปรับ ให้มีคณะกรรมการ 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ ทำหน้าที่กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ และมาตรการป้องกันการใช้แรงงานบังคับ และคณะกรรมการกองทุนเพื่อการป้องกันและปราปรามการใช้แรงงานบังคับ มีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารการจัดการ ติดตามการดำเนินงาน และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการใช้จ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaigov.go.th โดยนำไปขยายผลให้เกิดความรู้ความเข้าใจวัตถุประสงค์ของร่าง พ.ร.บ. ฯ ในการดูแลสถานการณ์การค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานผิดกฎหมายอย่างยั่งยืน เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การค้ามนุษย์ของไทยยังอยู่ในระดับ tier 2 คือไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมายสหรัฐฯ แต่ได้มีความพยายามปรับปรุงแก้ไข นอกจากนี้ประเทศไทยยังติดปัญหา “ใบเหลือง” จากสหภาพยุโรป (EU) เรื่องการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Finishing: IUU).

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ : ณัฏฐ์ สินันตา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 145

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738