ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 4 พฤษภาคม 2561 / 14:58:36  
ครม. เห็นชอบในหลักการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการปลูกไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์
ครม. เห็นชอบในหลักการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการปลูกไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์
คณะรัฐมนตรี เห็นชอบในหลักการการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการปลูกไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ เพื่ออํานวยประโยชน์แก่ประชาชน เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือที่ดินที่มีสิทธิ ในการใช้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจให้กับประเทศ

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการปลูกไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ เพื่อเป็นการแก้ไขพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ในมาตรา 7 ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 เห็นชอบในหลักการ การแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการปลูกไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ เพื่อเป็นการแก้ไขพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ในมาตรา 7 ซึ่งกําหนดให้ไม้สัก และไม้ยาง รวมถึงไม้ตามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับ ที่ 106/2557 อีก 16รายชื่อ ไม่ว่าขึ้นอยู่ในที่ใดในราชอาณาจักรเป็นไม้หวงห้าม การทําไม้หรือนําไปใช้ประโยชน์จึงต้องมีการอนุญาตตามกฎหมาย เมื่อประชาชนปลูกไม้มีค่าในพื้นที่ของตนเอง เช่น ไม้พะยูง ไม้สัก ไม้ชิงชัน ไม่สามารถตัดได้ ทั้งที่ตั้งใจปลูกไว้เป็นธนาคารต้นไม้ เพื่อตัดขายเป็นทุนการศึกษา หรือเป็นทุนแต่งงาน รวมทั้งมีเงินใช้ยามเกษียณ กรมป่าไม้จึงเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการปลูกไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ โดยพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีระบบกํากับ ควบคุม ตรวจสอบย้อนกลับ การรับรองไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่ออํานวยประโยชน์แก่ประชาชน อย่างเต็มประสิทธิภาพ เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือที่ดินที่มีสิทธิ ในการใช้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจให้กับประเทศ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.thaigov.go.th

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 134

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738