ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 พฤษภาคม 2561 / 10:17:02  
งานแสดงสินค้าและจําหน่ายสินค้า ของดีเมืองอุดรธานี The Best Of Udonthani 2018
งานแสดงสินค้าและจําหน่ายสินค้า ของดีเมืองอุดรธานี The Best Of Udonthani 2018
งานแสดงสินค้าและจําหน่ายสินค้า ของดีเมืองอุดรธานี The Best Of Udonthani 2018 ตั้งแต่วันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2561 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เพื่อนําผู้ประกอบการมาแสดงและจําหน่ายสินค้าการเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการของจังหวัดเชียงใหม่ และนําเอาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และเป็นของดีเมืองอุดรธานี มาจำหน่ายให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าและจําหน่ายสินค้า ของดีเมืองอุดรธานี The Best Of Udonthani 2018 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ตั้งแต่วันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2561 เพื่อนําผู้ประกอบการและนักศึกษามาแสดงและจําหน่ายสินค้าการเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการของจังหวัดเชียงใหม่ โดยการนําเอาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และเป็นของดีเมืองอุดรธานี มาจำหน่ายให้ประชาชนทางภาคอื่นๆโดยผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อจังหวัดอุดรธานี คือ ผ้ามัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ สมุนไพร และสินค้ามะม่วงน้ำดอกไม้คุณภาพดีระดับส่งออกไปต่างประเทศ อาหารแปรรูป ทั้งนี้นํามาแสดงและจําหน่ายทั้งหมด 50 บูท
นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า งานแสดงสินค้าและจําหน่ายสินค้า ของดีเมืองอุดรธานี The Best Of Udonthani 2018 จังหวัดอุดรธานีอุดรธานี ดําเนินโครงการส่งเสริมการค้าการ ลงทุน การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้า จึงได้นําผู้ประกอบการและนักศึกษา อาจารย์จากสถานศึกษาทั้ง 9 สถาบัน คือ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดอุดรธานี วิทยาลัย การอาชีพหนองหาน วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ วิทยาลัยบริหารธุรกิจ และการท่องเที่ยวอุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี เพื่อนําผู้ประกอบการและนักศึกษามาแสดงและจําหน่ายสินค้าการเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการของจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงเป็นการสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาในการสร้างงานการตลาดออนไลน์ด้วย ซึ่งการค้าทุกวันนี้จะเป็นการค้า ผ่านระบบการค้าออนไลน์เพิ่มมากขึ้นเพื่อสร้างโอกาสทางการแข่งขัน ที่ไร้ขอบเขตจํากัด ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็น เป้าหมายในการดําเนินงานในปีนี้และกรุงเทพมหานคร วันที่ 11-15 กรกฎาคม 2561 ที่สยามพารากอน การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากศูนย์เครือข่ายธุรกิจ บีสคลับ อุดรธานี หอการค้าอุดรธานี สภา อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี สมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี สํานักพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่ แอร์พอร์ต สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี สถาบันอาชีวศึกษาทั้ง 9 สถาบัน ศูนย์ เครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดที่มีอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มี 20 จังหวัด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น พื้นที่ราบลุ่ม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรและเวลาว่างจะผลิตผ้าทอหรือเครื่องจักสาน เครื่องปั้นดินเผาจังหวัดจึงเล็งเห็นความสําคัญทางด้านนี้ในการที่จะส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับ ชุมชน โดยการนําเอาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และเป็นของดีเมืองอุดรธานี มาให้ประชาชนทางภาค อื่นๆ ได้รับทราบ โดยผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อจังหวัดอุดรธานี คือ ผ้ามัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ โดยลวดลายเกิดจากภูมิปัญญา ชาวบ้านมาแต่โบราณ โดยบางลวดลายเกิดมาพร้อมกับอาริยะธรรมห้าพันปี ที่เป็นแหล่งมรดกโลกเอามา ประยุกต์ใช้ให้ทันตามสถานการณ์เครื่องปั้นดินเผาที่ได้ GI เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คือสมุนไพร และสินค้ามะม่วงน้ำดอกไม้คุณภาพดีระดับส่งออกไปต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เวียดนาม และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อาหารแปรรูป ทั้งนี้นํามาแสดงและจําหน่ายทั้งหมด 50 บูท รวมทั้งของที่จังหวัดอุดรธานี ได้บูรณาการโดย สถาบันการศึกษา ทั้ง 9 สถาบันในการคัดเลือกเยาวชนมาทําการตลาดออนไลน์และให้ประชาชนในพื้นที่ให้เรียนรู้ ไปพร้อมๆ กัน จังหวัดอุดรธานี มีแหล่งท่องเที่ยวคือทะเลบัวแดง วัดป่าภูก้อน พิพิธภัณฑ์อารยะธรรมห้าพันปี วัด ป่าบ้านตาด คําชะโนด ซึ่งเป็นทางเชื่อมต่อพญานาคที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือเป็นจํานวนมาก รวมทั้งได้ เที่ยวจังหวัดอุดรธานี การคมนาคมสะดวกมีเครื่องบินโดยสารตรงจากจังหวัดอุดรธานีถึงจังหวัดเชียงใหม่ทั้งไปและกลับ

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 177

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738