ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 พฤษภาคม 2561 / 16:10:59  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เปิดศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  เปิดศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ และอีกหลายภาคส่วน เปิดศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อพ.สธ.มรภ.ชม.) ณ อาคาร 70 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับพระราชาอนุญาตให้จัดตั้งขึ้น เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการดำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และเพื่อให้บริการวิชาการสู่ท้องถิ่นในด้านการอนุรักษ์และศึกษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร อีกทั้งเป็นการขยายผลการดำเนินงานสู่ชุมชนและปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรชุมชน อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ประเทศชาติต่อไป
สำหรับ กิจกรรมในวันนี้ นอกจากจะมีพิธีเปิดศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ แล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยังจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของหน่วยงานภายใน การจัดฝึกอบรมเพื่อให้แนวทางเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและแนวทางการเป็นฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้แก่โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมเสนอโครงการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน รวมทั้งโรงเรียนหรือศูนย์การเรียนรู้ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ 33 จำนวน 31 โรงเรียน โดยมีผู้สนใจตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ จำนวนกว่า 400 คน ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือหน่วยงานร่วมเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อีกด้วย
ทั้งนี้ ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะทำให้เกิดการพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากร และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ประเทศชาติต่อไป โดยมีการร่วมมือของเครือข่ายมาถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ด้วยการวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 110

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738