ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 พฤษภาคม 2561 / 10:38:36  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ สร้างเครือข่ายเน็ตประชารัฐ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ สร้างเครือข่ายเน็ตประชารัฐ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการจัดเก็บข้อมูลสถิติ สร้างความเข้าใจในทิศทางการดำเนินงาน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายโดยการประสานงานในการดำเนินการกับหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงฯ

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ที่โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการจัดเก็บข้อมูลสถิติ สร้างความเข้าใจในทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสำนักงานสถิติแห่งชาติ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายโดยการประสานงานในการดำเนินการกับหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงฯ เพื่อให้การดำเนินการของภาครัฐเกิดความร่วมมือร่วมใจและมีการบูรณาการร่วมกัน นอกจากนี้จะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้กำกับงานอำเภอและระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแต่ละจังหวัด เพื่อชี้แจงแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติจะมีเจ้าหน้าที่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถามประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้ รับทราบ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจของประชาชนต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของหมู่บ้าน เป็นต้น
นายภุชพงศ์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เห็นชอบแนวทางการดำเนินการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และสนับสนุนการพพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับความร่วมมือจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินการติดตั้งโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง หรือ “เน็ตประชารัฐ” จำนวน 24,700 หมู่บ้าน ครบเรียบร้อยแล้ว และการติดตั้งโครงข่ายดังกล่าวจะมีการให้บริการอินเตอร์เน็ตไวไฟ (Wi-Fi) โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสาร ยกระดับคุณภาพชีวิต และการศึกษาของประชาชนในประเทศให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล
กระทรวงดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ได้ขอความร่วมมือสำนักงานสถิติแห่งชาติให้เป็นผู้ดำเนินงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ หลังจากที่ได้มีการดำเนินการติดตั้งโครงข่ายดังกล่าวไปแล้ว จำนวน 27,700 หมู่บ้าน เพื่อให้ประกอบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานดังกล่าวว่ามีประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่เพียงใด โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นระดับผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีการให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ เช่น บทบาทหน้าที่ของกระทรวงเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไร ความรู้ความเข้าใจและการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ความรู้เกี่ยวกับ Big data เป็นต้น ซึ่งจะมีการเสวนาหัวข้อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเน็ตประชารัฐ ความมั่นคงปลอดภัยและการให้บริการซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ มาร่วมเสวนา รวมถึงมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นกับแนวทางการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ รวมถึงชี้แจงการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ โดยระดับผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการจัดประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง จัดที่ศูนย์ภาคกลาง 2 ครั้ง คือ จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายก ศูนย์ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น และภาคใต้ที่จังหวัดสงขลา
นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า “โครงการเน็ตประชารัฐ” เป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ซึ่งเป็นยกระดับโครงการสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศ สร้างความเท่าเทียมและทั่วถึง ในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของประชาชน และเป็นการนำพาประเทศไทยก้าวสู่ ประเทศไทย 4.0 ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจรากฐานของประเทศ ให้เข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก ประกอบกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ได้กำหนดยุทธศาสตร์สำคัญเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วประเทศ ที่ทุกคนเข้าถึงได้ มีความพร้อมใช้และอยู่ในราคาที่จ่ายได้ ดังนั้นการพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจึงมีความจำเป็นและถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศสามารถพัฒนาได้ทัดเทียมกับประเทศอื่น โดยมุ่งเน้นพื้นที่เป้าหมายหรือชุมชนเป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่ที่การให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานยังเข้าไปไม่ถึง และมีเป้าหมายขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (FTTx) ให้ครอบคลุมหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 24,700 หมู่บ้าน และจัดให้มีจุดบริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้ใช้บริการอย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 จุด โดยให้บริการที่ระดับความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 Mbps/ 10 Mbps (Download/Upload) ซึ่งโครงการเน็ตประชารัฐมีประโยชน์มากมาย เช่น ช่วยสร้างโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านออนไลน์ การเข้าถึงข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ การเข้าถึงข้อมูลทางการแพทย์ และการปรึกษาแพทย์ผ่านออนไลน์ เป็นต้น.

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 126

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738