ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 พฤษภาคม 2561 / 17:11:33  
จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนตลาดอาหารปลอดภัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดให้เป็นตลาดมาตรฐานชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนตลาดอาหารปลอดภัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดให้เป็นตลาดมาตรฐานชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนตลาดอาหารปลอดภัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดให้เป็นตลาดมาตรฐานชุมชน

เช้าวันนี้ (8 พฤษภาคม 2561) นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้อนถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมตามระเบียบวาระ เรื่องการประชาสัมพันธ์ผลงานกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ติดตามและเร่งรัดการดำเนินการโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561, การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก การดำเนินการจัดทำถังขยะอินทรีย์ การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบระดับอำเภอตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ตลาดรักษ์โลก (Green Market) , การบันทึกข้อตกลง (MOA) เรื่อง ความร่วมมือโครงการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค และถอดบทเรียนจากกรณีสอบการจัดซื้อจัดจ้างรถดูดโคลน รถขยะ
สำหรับ แผนกำหนดแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมทั้งการคุ้มครอง ดูแล สิ่งแวดล้อม จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งการดำเนินการนี้จะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนอย่างเต็มที่ จึงได้ริเริ่มโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก โดยเริ่มจากการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในวัยเด็ก การเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในระดับเยาวชน เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้วยการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ ช่วยปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสมดุลและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
เรื่องสำคัญอีกเรื่องที่ได้ประชุมในวันนี้คือ โครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ตลาดรักษ์โลก สืบเนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ได้ทำบันทึกความเข้าใจโครงการ สถ.อต. ร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดี กินดี เพื่อพัฒนาตลาดท้องถิ่นสุขใจ ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นตลาดรักษ์โลก โดยมีแนวทางดำเนินการที่สำคัญคือ จัดให้มีการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย สะอาด มีการรณรงค์และต่อยอดให้ใช้ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดให้เป็นตลาดมาตรฐานชุมชน เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่วยและการระบายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตลาดการเกษตร และตลาดในชุมชนต่างๆ

ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 112

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738