ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 พฤษภาคม 2561 / 19:14:23  
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เล็กเห็นถึงปัญหาสุขภาพจิตของประชาชน โดยร่วมบูรณาการให้ความรู้แก่สื่อมวลชนเพื่อสร้างความตระหนักลดความตระหนก
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เล็กเห็นถึงปัญหาสุขภาพจิตของประชาชน โดยร่วมบูรณาการให้ความรู้แก่สื่อมวลชนเพื่อสร้างความตระหนักลดความตระหนก
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เล็กเห็นถึงปัญหาสุขภาพจิตของประชาชน โดยร่วมบูรณาการให้ความรู้แก่สื่อมวลชนเพื่อสร้างความตระหนักลดความตระหนก เพื่อสร้างแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนได้อย่างเหมาะสม

วันนี้ (10 พ.ค.61) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 จัดโครงการอบรมให้ความรู้สุขภาพจิตนักสื่อสารมวลชน เพื่อให้สื่อมวลชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านสุขภาพจิตมากขึ้น และสามารถสื่อสารข้อมูลด้านการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตให้แก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2561 ที่โรงแรมเดอะปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิต อาทิ การปรึกษาเบื้องต้น การสื่อสารในภาวะวิกฤต การสื่อสารความรู้สุขภาพจิตเพื่อสร้างความตระหนักลดความตระหนก ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีนักสื่อสารมวลชนทั้งวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน จาก 8 จังหวัดภาคเหนือ
เนื่องจากในสังคมปัจจุบัน เทคโนโลยีด้านการสื่อสารมวลชนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประชาชนสามารถเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีได้มากขึ้น ส่งผลกระทบทั้งด้านดีและด้านลบ หากขาดสติรู้เท่าทัน ทางศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของนักสื่อสารมวลชล ซึ่งเป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญ โดยเป็นผู้กระจายข่าวสารถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและเป็นผู้ที่ประชาชนให้ความเชื่อถือ จึงได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้สุขภาพจิตนักสื่อสารมวลชนขึ้นมา เพื่อให้นักสื่อสารมวลชนมีแนวทางการส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนเหมาะสม

ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 104

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738