ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 พฤษภาคม 2561 / 22:00:10  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาและแก้ไขคลองแม่ข่าในระยะ 5 ปี
จังหวัดเชียงใหม่ จัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาและแก้ไขคลองแม่ข่าในระยะ 5 ปี
จังหวัดเชียงใหม่ จัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาและแก้ไขคลองแม่ข่าในระยะ 5 ปี ให้เห็นผลการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาสิ่งสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา เพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขยายผลการดำเนินงานตามโครงการจิตอาสาฯ เพื่อพัฒนาสิ่งสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด โดยทางจังหวัดได้ทำร่างกรอบงานในหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อประสานและรวบรวมแผนในการดำเนินงาน ปัญหาที่เกิดขึ้น แผนแม่บทในระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี ให้การทำงานเห็นเป็นรูปธรรม โดยได้ตั้งคณะทำงานด้านต่างๆ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน แผนแม่บทการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ประเด็นยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพน้ำ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกำหนดขอบเขตลำน้ำแม่ข่า ตามระเบียบกฎหมาย ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา โดยมีวิสัยทัศน์การดำเนินการคือ รวมน้ำใจคืนน้ำใส ฟื้นฟูรักษาวิถีชุมชน โดยการส่งเสริมให้มีน้ำเพียงพอต่อการเกษตร ส่งเสริมและพัฒนาให้น้ำในคลองแม่ข่ามีคุณภาพดี เสริมความเข้าใจเพื่อป้องกันการรุกล้ำน้ำ เสริมสร้างจิตสำนึกของชุมชน ผู้ประกอบการ ตระหนักถึงความสำคัญของคลองแม่ข่า โดยมีเป้าหมายคือ ให้คลองแม่ข่ามีน้ำไหลเวียนตลอดทั้งปี คุณภาพน้ำในคลองแม่ข่าอยู่ในระดับที่ดีขึ้น ประชาชนตระหนักมีจิตสำนึกในการรักษาคลองแม่ข่า
ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้มีมาตรการเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน โดยกําหนดแนวทางดําเนินการไว้เป็น 8 มาตรการ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ มาตรการ เสริมสร้างการมีจิตสํานึกและการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคลองแม่ข่าของประชาชน เยาวชน ชุมชน จิตอาสาและหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคมและ ภาคเอกชน ดังเป็นที่ทราบกันแล้ว เพื่อเป็นการช่วยขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องให้บังเกิดสัมฤทธิผลที่ เป็นรูปธรรม อันจะทําให้เมืองเชียงใหม่เป็นนครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง บนฐานแห่งวัฒนธรรมล้านนาอันสง่างาม และเพื่อพัฒนาฟื้นฟูคลองแม่ข่าซึ่งเป็น 1 ในไชยมงคล 7 ประการของเมืองเชียงใหม่ ให้เป็นสายน้ำแห่งวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตล้านนา เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนทุกชาติพันธุ์ที่เป็นองค์ประกอบสําคัญของชาวล้านนามาช้านาน
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา ช่วงลำน้ำ ช่วงที่ 1 (ช่วงต้นน้ำ) อยู่ในพื้นที่เขตตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม สภาพปัญหา เกิดจากการรุกล้ำ สร้างบ้านเรือนถนนทับทางน้ำทำให้ปิดกั้นทางน้ำ คุณภาพน้ำ การทิ้งขยะ ทิ้งน้ำเสียลงคลอง มีวัชพืช น้ำเน่าเสีย และปนเปื้อนสารยาฆ่าแมลง สภาพตื้นเขิน ไม่มีน้ำไหลผ่าน ขาดความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการดูแล ชุนชนขาดความเข้มแข็ง ช่วงที่ 2 (ช่วงกลางน้ำ) อยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ทั้งหมด 22 ชุมชน สภาพปัญหาคุณภาพน้ำ ลำน้ำมีวัชพืชหนาแน่น ตื้นเขิน อุดตัน มีการทิ้งขยะและน้ำเสียจากบ้านเรือนและสถานประกอบการ การรุกล้ำลำน้ำ มีชุมชนแออัด ขาดการมีส่วนร่วมในการดูและรักษาลำน้ำ ช่วงที่ 3 (ช่วงท้ายน้ำ) เริ่มตั้งแต่เขตเทศบาลตำบลป่าแดด ไปจนถึงจุดที่แม่ข่าไหลลงสู่แม่น้ำปิงที่ตำบลสบแม่ข่าอำเภอหางดง มีปัญหาด้านคุณภาพน้ำ เป็นที่รองรับน้ำเน่าเสียจากต้นน้ำและเขตเทศบาล มีวัชพืชปกคลุม ขาดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาลำน้ำจากชุมชนและผู้ประกอบการ.

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 111

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738