ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 พฤษภาคม 2561 / 16:49:42  
รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ ร่วมออกรายการผู้ว่าฯ เชียงใหม่พบประชาชน
รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ ร่วมออกรายการผู้ว่าฯ เชียงใหม่พบประชาชน
รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ ร่วมออกรายการผู้ว่าฯเชียงใหม่พบประชาชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ความถี่ 93.25 MHz.

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจาก นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมออกรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ความถี่ 93.25 MHz. เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ รัฐบาลให้ประชาชนได้รับรู้เข้าใจ และให้ความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็น ได้แก่ การจัดงานวิสาขรำลึกอำเภอดอยสะเก็ด ประเพณีแห่นมสด ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง เดินหน้ายกระดับร้านธงฟ้าประชารัฐเป็นโชห่วยไฮบริด แนะวิธีคลายเครียดให้ที่ทำงาน เน้นกล้าเผชิญหน้ากับความเครียดจากงานในองค์กรและเพื่อนร่วมงาน และเตรียมจัดงานประเพณีเตียวขึ้นดอย เนื่องในสัปดาห์พระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา โดยระบุว่า การจัดงานไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุถวายน้ำสรงพระราชทาน สืบสานประเพณีเดียว ขึ้นดอยวันวิสาขบูชา ประจําปี 2561 กําหนดขึ้นระหว่างวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2561 นี้ สําหรับวันที่ 28 พฤษภาคม เวลา 18.30 น. จะอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานมาตั้งเพื่อเตรียมความพร้อม ณ บริเวณข่วงครูบาศรีวิชัย พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นจะมีการถวายเครื่องสักการะครูบาศรีวิชัยก่อนที่จะตีกลองชัยมงคลเปิดงานปล่อยขบวนรถบุษบกแห่อัญเชิญน้ำสรงผ้าไตรพระราชทานและเครื่องสักการะเดินเท้าขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ ตั้งแต่เวลา 19.59 น. ร่วมกับศรัทธามหาชน "เตียวขึ้นดอย" อย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ จากการหารือถอด บทเรียนจากการจัดงานประเพณีปีที่แล้วที่มีปัญหาต่างๆ เพื่อให้งานปีนี้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม เพื่อบูชาสักการะพระบรมธาตุเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ จึงให้งดการดื่ม หรือ จําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ตั้งแต่ทางขึ้นจนถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพ ทั้งในขบวนหรือนอกขบวนที่จะเดินเท้าขึ้นดอยสุเทพ และขอความร่วมมือให้แต่งกายเหมาะสม สํารวม และ ร่วมกัน รักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะ วัสดุ เศษอาหาร เรี่ยราดบนเส้นทาง ส่วนเรื่องการจัดระเบียบการจราจร จะห้ามรถทุกชนิดขึ้นดอยสุเทพ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. โดยจราจรจะปิดเส้นทางสี่แยกภูคําให้เป็นวงเวียนและรถสามารถไปได้ถึงหน้า มช.จะต้องวกกลับ
สำหรับการจัดงานวิสาขรำลึกอำเภอดอยสะเก็ด ประเพณีแห่นมสด รดถวายต้นศรีมหาโพธิ์ ได้มีนายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน มาร่วมออกรายการและประชาสัมพันธ์ โดยได้ระบุว่า สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณดําเนินงานกิจกรรมตาม โครงการส่งเสริมการขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ โครงการสืบสานประเพณีล้านนาฟื้น คุณค่าสู่ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสภาวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง คณะสงฆ์อําเภอดอยสะเก็ดและประชาชนอําเภอดอยสะเก็ด ร่วมกันจัดงานวันวิสาขบูชารําลึก ในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ เวลา 09.00 - 18.00 น. รายละเอียดกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยกิจกรรมข่วงวัฒนธรรมกาดหมั้วคนเมือง สาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ทางวัฒนธรรม อาทิเช่น ด้านอาหารพื้นบ้าน,ขนมพื้นบ้าน,น้ำสมุนไพรพื้นบ้าน ตลอดจนการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ การทําสวยดอก การตัดช่อตุง ฯลฯ ชมนิทรรศการประวัติความเป็นมาประเพณีแห่นมสดรดถวายต้นโพธิ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากเยาวชนในอําเภอดอยสะเก็ด จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชารําลึกอําเภอดอยสะเก็ด : ประเพณีแห่นมสดรดถวาย ต้นศรีมหาโพธิ์ ในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ส่วนในเรื่องของการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 เพื่อเชื่อมโยงสินค้า OTOP ที่สะท้อนอัตลักษณ์ ศิลปวัฒธรรมและวิถีชีวิตในท้องถิ่นนั้นๆ เข้ากับแหล่งท่องเที่ยวและบริการ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน การส่งเสริมให้ชุมชนได้ตื่นตัวและเกิดการรวมพลังชุมชนในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทรัพยากรของชุมชนให้มีคุณค่า ช่วยสร้างงานและรายได้แก่ชุมชน และสามารถจูงใจให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวใน ชุมชน นับเป็นการสร้างรายได้กับคนในชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง กระตุ้นเศรษฐกิจและ สังคมภายในประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อีกทั้ง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง เพื่อเชื่อมโยงแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเส้นทางท่องเที่ยว ตามเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง ให้มีความโดดเด่นบนอัตลักษณ์ของชุมชน และสร้างการพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ และสามารถนํามาต่อยอดในการจัดการหมู่บ้านได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ มีหมู่บ้านเป้าหมายเข้าร่วมโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว8 เส้นทาง จํานวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านต้นเปา หมู่ที่ 1 ตําบลต้นเปา อําเภอสันกําแพง, บ้านถ้ำงอบ หมู่ที่ 6 ตําบลหนองบัว อําเภอไชยปราการ, บ้านปางต้น หมู่ที่ 1 ตําบลมะลิกา อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
อีกประเด็นที่น่าสนใจคือ ความคืบหน้าโครงการวางเครื่องรับชําระเงิน อิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ร้านธงฟ้าประชารัฐ ภายใต้โครงการจัดทําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิ ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 โดยกรมบัญชีกลาง จะดําเนินการนําเครื่อง EDC ที่พร้อมใช้งาน ของร้านธงฟ้าประชารัฐที่แจ้งความประสงค์วางเครื่อง EDC ในแต่ละจังหวัด ส่งมายังจังหวัดเพื่อให้ทาง บมจ. ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับสํานักงานคลังจังหวัด และสํานักงานพาณิชย์จังหวัด ดําเนินการอบรมวิธีการใช้งานให้เจ้าขอ ร้านธงฟ้าประชารัฐ รวมทั้งให้ทดลองใช้งานจริงจากเครื่อง EDC ของแต่ละร้านค้า นอกจากนี้ รัฐบาลอํานวยความสะดวกให้ประชาชน สั่งติดตั้งเครื่องรับชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) เพิ่มอีก20,000 เครื่อง เพื่อรองรับปริมาณการใช้จ่ายซื้อสินค้าของพี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ยิ่งขึ้น โดยแบ่งเป็นการติดตั้งร้านธงฟ้าประชารัฐ จํานวน 10,000 เครื่อง และติดตั้งที่ร้านประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอีก 90,000 เครื่อง จากเดิมที่ติดตั้งไปแล้ว จํานวน 26,321เครื่อง
ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แนะวิธีคลายเครียดให้ที่ทำงาน เน้นกล้าเผชิญหน้ากับความเครียดจากงานในองค์กรและเพื่อนร่วมงาน ในภาวะเศรษฐกิจที่มีความแปรปรวน สังคมที่ต้องแข่งขันเพื่อเอาตัวรอด พบว่าอาการเครียดเรื้อรัง เป็นความเสี่ยงต่อการเกิดโรคซึมเศร้า และนำมาสู่การฆ่าตัวตาย โดยความเครียดเกิดได้จาก 2 สาเหตุหลัก คือ 1. เกิดจากสภาพแวดล้อม เช่น มลภาวะทางเสียง มลภาวะทางอากาศ รายรับไม่พอกับรายจ่าย การมีสัมพันธภาพกับคนอื่นที่ไม่ราบรื่น มักมีข้อขัดแย้ง ทะเลาะเบาะแว้งกับคนอื่นเสมอ การที่รู้สึกว่าตนเองต่ำต้อยกว่าคนอื่น และ 2. เกิดจากนิสัยส่วนตัว เช่น ผู้ที่ชอบการแข่งขัน ชอบความท้าทาย เอาจริงเอาจังกับทุกอย่าง เข้มงวด ผู้ที่พยายามทำอะไรหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน ผู้ที่ใจร้อนและผู้ที่มีอารมณ์รุนแรง ซึ่งวิธีการลดความเครียด สามารถทำได้โดยการใช้ยา เช่น ยาหม่อง ยาดม ยาแก้ปวด เพื่อบรรเทาอาการหลังเกิดภาวะตึงเครียด ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ ดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุด คือการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ ได้แก่ การสำรวจและเปลี่ยนแปลงนิสัย เปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อตัวเองและผู้อื่น การทำกิจกรรมที่ช่วยลดความเครียด เช่น ออกกำลังกาย ทำงานอดิเรกที่ชอบ การฝึกผ่อนคลายโดยตรง เช่น การฝึกหายใจให้ถูกวิธี การฝึกสมาธิ ตลอดจนหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโภชนาการ เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มบางประเภทที่ส่งเสริมทำให้เกิดความเครียด ซึ่งประชาชนยังสามารถสำรวจระดับความเครียดเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง พร้อมรับคำแนะนำในการลดความเครียดที่สามารถเลือกปฏิบัติเองได้ อีกทั้งยังสามารถบันทึกอารมณ์ความเครียด เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังปฏิบัติตามคำแนะนำ ผ่านแอพพลิเคชั่น “เครียด อยู่ได้” ภายใต้โครงการจัดการความรู้สุขภาพ ผ่านสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์มูลนิธิหมอชาวบ้าน เพื่อเป็นการจัดการความเครียดที่เกิดขึ้นเบื้องตนด้วยตัวเอง หากต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมสามารถเข้ารับการปรึกษาได้ที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งใกล้บ้านท่าน หรือ โทรสายด่วนสุขภาพจิต 1323 หรือ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053-211048 ต่อ 113

ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 108

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738