ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 พฤษภาคม 2561 / 16:24:35  
รัฐบาล หนุนกระทรวงดิจิทัลฯ จัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน "การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)"
รัฐบาล หนุนกระทรวงดิจิทัลฯ จัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน "การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)"
รัฐบาล หนุนกระทรวงดิจิทัลฯ จัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน "การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)" เพื่อเป็นแนวทางแก่ทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนในการใช้ข้อมูลอย่างเป็นเอกภาพ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ต้องการให้นำ Big Data มาใช้ในการบริหารราชการได้สำเร็จ เช่น โครงการไทยนิยม สามารถนำไปใช้กับการท่องเที่ยวชุมชน โดยเฉพาะกับ "12 เมืองรองห้ามพลาด" นอกจากนี้สามารถนำไปบูรณาการการทำงานข้ามกระทรวง แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และให้ประชาชนเห็นการทำงานของรัฐ เช่น ฐานข้อมูลทำให้เห็นเส้นทางถนนที่ชำรุดบ่อย สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนซ่อมแซมก่อน-หลัง เป็นต้น ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 มอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นเจ้าภาพในการรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของทุกหน่วยงาน เพื่อจัดทำเป็นภาพรวม และแผนการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์เสนอคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ โดยในบูธมีการนำเสนอผลงานจากการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของภาครัฐจำนวน 4 เรื่อง ดังนี้
1) Big data analytics การพัฒนาโมเดลเพื่อคาดการณ์ความสามารถของบิดามารดาในการเลี้ยงดูบุตรวัย0-3 ปี ซึ่งเป็นการบูรณาการข้อมูลภาครัฐจาก5กระทรวง (กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) สร้างสูตรสำหรับคัดกรองพ่อและแม่ที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรให้มีคุณภาพที่ดีได้ โดยผลที่ได้จากการวิเคราะห์สามารถทำนายปัญหาการเลี้ยงดูของพ่อและแม่รายใหม่ได้ตั้งแต่วันคลอด เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผนเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือกับพ่อและแม่ ให้สามารถเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพ พร้อมสำหรับก้าวเข้าสู่เยาวชนที่ดีในอนาคตได้
2) การลดปัญหาการตัดไฟฟ้าจากการชำระเงินล่าช้า เป็นการใช้ AI จัดกลุ่มประชากรกว่า 3.3 ล้านครัวเรือน ตามพฤติกรรมการจ่ายค่าไฟและการใช้ไฟของผู้ใช้ไฟจากการไฟฟ้านครหลวง เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการให้คำแนะนำช่องทางการจ่ายค่าไฟฟ้าก่อนที่จะโดนตัดไฟ ซึ่งผลที่ได้สามารถทำให้การไฟฟ้านครหลวงประหยัดค่าใช้จ่ายในการต่อมิเตอร์ไฟหลังจากผู้ใช้ไฟถูกตัดได้
3) การใช้ข้อมูล Social media เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นการใช้ AI ศึกษาความเห็นของของนักท่องเที่ยวจาก Trip advisor เพื่อสกัดข้อความสำคัญจากความคิดเห็น และสร้างการแสดงผล (Visualization) เพื่อใช้ในการวางแผนจัดการการท่องเที่ยว การบริหารจัดการสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ที่กำลังได้รับความนิยม หรือสถานที่ท่องเที่ยวเดิมที่มีปริมาณนักท่องเที่ยวหนาแน่น
4) การทำนายลักษณะภูมิอากาศกับการเตรียมความพร้อมของท่าอากาศยาน เป็นการนำข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่มีอยู่มาทำการวิเคราะห์ด้วย AI เพื่อจัดกลุ่มลักษณะภูมิอากาศ และวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time series)ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของลักษณะภูมิอากาศในปัจจุบัน โดยผลที่ได้สามารถช่วยให้ท่าอากาศยานมีข้อมูลลักษณะภูมิอากาศที่เป็นปัจจุบัน ทำให้เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการการขึ้นและลงของเครื่องบินได้ดียิ่งขึ้น
นายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการนำ Big data มาใช้พัฒนาการบริหารราชการ โดยการนำมาบูรณาการของกระทรวงต่าง ๆ เพื่อกระจายลงไปสู่ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ให้ประชาชนใกล้ชิดรัฐบาลสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักการสำคัญในนโยบายและการขับเคลื่อน Big Data คือทุกกระทรวง ทบวง กรม บูรณาการฐานข้อมูล และใช้ประโยชน์จากข้อมูลรวมทั้งผลการวิเคราะห์ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการในหน่วยงาน เช่น ใช้ข้อมูลอธิบายปัญหาหรือปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น และที่กำลัง จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อปรับตัวสร้างวิธีการรับมือได้ทันการ นอกจากนี้ยังทำให้การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน และประหยัดงบประมาณ ขณะที่ประชาชนได้ใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์เชิงธุรกิจและสังคม และการนำเสนอความคืบหน้าการขับเคลื่อน Big Data ของภาครัฐ 4 เรื่องดังกล่าว โดยยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณูปโภค ด้านการท่องเที่ยว และด้านอุตุนิยมวิทยา ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและใช้ประโยชน์ ซึ่งขณะนี้มีการใช้ Big Data ไปทั่วโลก.

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 170

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738