ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 พฤษภาคม 2561 / 16:29:24  
แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ขับเคลื่อนแผนงานปฏิรูปประเทศไปในทิศทางที่แก้ปัญหาได้ ดำเนินการตามความจำเป็นเร่งด่วน
แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ขับเคลื่อนแผนงานปฏิรูปประเทศไปในทิศทางที่แก้ปัญหาได้ ดำเนินการตามความจำเป็นเร่งด่วน
นายกรัฐมนตรี เดินหน้าขับเคลื่อนแผนงานปฏิรูปประเทศไปในทิศทางที่แก้ปัญหาได้ ดำเนินการตามความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งทุกภาคส่วนมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติ และย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงต้องอาศัยระยะเวลา ควบคู่กับการสร้างความรับรู้ความเข้าใจกับประชาชน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินหน้าขับเคลื่อนแผนงานปฏิรูปประเทศไปในทิศทางที่แก้ปัญหาได้ ดำเนินการตามความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งทุกภาคส่วนมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติ และย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงต้องอาศัยระยะเวลา ควบคู่กับการสร้างความรับรู้ความเข้าใจกับประชาชน โดยให้ข้าราชการทุกคนทบทวนบทบาทในฐานะผู้ปฏิบัติ เพราะข้าราชการเป็นจุดเริ่มต้น ในการขับเคลื่อน ร่วมกับภาคเอกชน และประชาชน ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ปัญหาการอำนวยความสะดวก ปัญหาการลงทุน หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่สำคัญต้องไม่ให้ปัญหาต่าง ๆ นำมาซึ่งความวุ่นวายมากขึ้นกว่าเดิม
โดยการสร้างความรับรู้เข้าใจความหมายของการปฏิรูป และเรื่องการปฏิรูปที่รัฐบาลดำเนินการไปแล้ว ซึ่งการปฏิรูปประเทศมีทั้งระยะสั้น กลาง และยาว ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการตามแผนปฏิรูปที่กำหนดไว้แล้วอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละเรื่องพิจารณารายละเอียดว่า เรื่องใดที่ดำเนินการได้ก่อน ก็ดำเนินการตามขั้นตอน ส่วนเรื่องใดที่อาจติดขัดในข้อกฎหมาย หรือต้องหารือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อสรุปก็จะพูดคุยกัน จากนั้นสามารถชี้แจงเหตุผลไปที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ให้ปรับปรุงแก้ไขแผนฯ ได้ ส่วนคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ จะยังคงทำหน้าที่ต่อไปอีก 4 ปี เพื่อกำกับ ติดตาม ผลักดันให้การปฏิรูปประเทศเป็นไปตามแผนฯ โดยสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตัวอย่างความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศ เช่น การแก้ปัญหา IUU /ICAO การแก้ปัญหาคลองลาดพร้าว (การจัดสรรที่ดิน) การยึดคืนผืนป่าและฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม การแก้ปัญหาคอร์รัปชัน โครงการเน็ตประชารัฐ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา การยกระดับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ทั้งนี้ตามที่มีการแชร์ข้อมูลใน social media เรื่องการเกษียณอายุราชการตามแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 6 เม.ย.2561 โดยระบุเรื่องการเกษียณอายุที่ 63 ปีนั้น ข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติจะมีผลเมื่อสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) พิจารณากำหนดรายละเอียด ปรับแก้กฎหมาย และประกาศบังคับใช้ ซึ่งข้อเสนอนี้เกิดจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ต้องการให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้ ประกอบกับผู้สูงอายุสมัยนี้เมื่อเกษียณอายุยังมีสุขภาพแข็งแรง และมีศักยภาพในการทำงาน

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 207

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738