ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 21 พฤษภาคม 2561 / 15:59:41  
สำนักงานจัดหางานเชียงใหม่ เร่งขยายโอกาสให้ผู้สูงอายุมีงานทำ มีอาชีพ รองรับสังคมผู้สูงอายุ
สำนักงานจัดหางานเชียงใหม่ เร่งขยายโอกาสให้ผู้สูงอายุมีงานทำ มีอาชีพ รองรับสังคมผู้สูงอายุ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สร้างความตระหนักรู้แก่นายจ้าง สถานประกอบการ ในการสร้างงานผู้สูงอายุ นำแรงงานผู้สูงอายุทดแทนการขาดแคลนแรงงานในอนาคต รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.45 น. นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่นายจ้าง สถานประกอบการ ในหัวข้อการจ้างงานผู้สูงอายุ พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายกระทรวงแรงงานกับการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ ซึ่งกระทรวงแรงงานเร่งขยายโอกาสให้ผู้สูงอายุมีงานทำ มีอาชีพ รองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยมี นาย อนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้ตรวจราชการกรมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระรวงแรงงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ นายจ้าง สถานประกอบการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ที่โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 115 คน และยังมีกิจกรรมการขยายโอกาสมีงานทำของผู้สูงอายุเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ โดยเป็นการฝึกอาชีพ การทำเครื่องประดับจากเชือกเทียน มีผู้เข้ารับการฝึกอบอาชีพจำนวน 25 คน
ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่นายจ้าง สถานประกอบการ เรื่องการจ้างงานผู้สูงอายุ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนายจ้าง สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้เข้าร่วมสัมมนาด้วยตนเองและส่งผู้แทนเข้ามาร่วมสัมมนา นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถานประกอบการต่าง ๆ ที่ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจ้างงานผู้สูงอายุ อาทิ บริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่ องค์กรต้นแบบของภาคเหนือ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการจ้างงานผู้สูงอายุ และสำนักงานสรรพากรเชียงใหม่พื้นที่ 1 ซึ่งจะทำให้สถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ได้มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับการจ้างงานผู้สูงอายุและวางแผนการจ้างงานผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับช่วงวัย ประสบการณ์ ความสามารถ และศักยภาพ เพื่อนำแรงงานผู้สูงอายุมาทดแทนการขาดแคลนแรงงานในอนาคตได้ต่อไป.

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 110

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738