ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 22 พฤษภาคม 2561 / 15:26:20  
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการชุมชนปกาเกอะญอจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ อำเภอกัลยาณิวัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการชุมชนปกาเกอะญอจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ อำเภอกัลยาณิวัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนโครงการชุมชนปกาเกอะญอจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ อำเภอกัลยาณิวัฒนา เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้คงที่และการใช้ประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมลดลงจากเดิม

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการปรุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการชุมชนปกาเกอะญอจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ อำเภอกัลป์ยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยเนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ได้รับหนังสือจากสมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อขอจังหวัดเชียงใหม่แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการชุมชนปกาเกอะญอจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ใหม่ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายตำแหน่ง หรือลาออก และร่วมประชุมหารือเพื่อรับทราบและพิจารณาผลการดำเนินงานโครงการฯ ปีงบประมาณ 2560
สำหรับโครงการชุมชนปกาเกอะญอจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ อำเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชนท้องถิ่น ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้มิติวัฒนธรรมอย่างมีส่วนร่วม ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนรู้จักและใช้กฎระเบียบหมู่บ้าน พัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาชนสังคม มีส่วนร่วมนำไปสู้การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกินและพื้นที่ทางจิตวิญญาณปกาเกอะญอ ลดหมอกควันไฟป่า ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ให้มีความสมดุลยั่งยืน สอดคล้องนโยบายของรัฐบาลภายใต้กลไกประชารัฐ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน
โดยมีประเด็นสำคัญ คือ แนวทางการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อำเภอกัลยาณิวัฒนา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการจัดการพื้นที่ดินและป่าไม้ แนวทางการดำเนินงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในภาพรวมประเด็นปัญหาของอำเภอกัลยาณิวัฒนา เพื่อบรรลุเป้าหมาย ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกินและพื้นที่ทางจิตวิญญาณ ชุมชนปกาเกอะญอ โดยยึดหลักกฎหมาย หลักนิติธรรม ตามสภาพความเป็นจริง ทั้งนี้ สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ในพื้นที่ คือพื้นที่ป่าสนลดจำนวนลงจากก่อนตั้งอำเภอ พื้นที่ป่าถูกใช้เป็นที่นา สวน ที่อยู่อาศัย แหล่งน้ำเพียงร้อยละ 11 ภายหลังการก่อตั้งอำเภอปี 2553 มีการขยายตัวการพัฒนาของอำเภอป่าที่ถูกใช้ไปมาก ทั้งทางสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมทำให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกพื้นที่มีความต้องการที่ดิน เกิดผลกระทบในระยะยาว จึงได้จัดทำแผนมาตรการแก้ไขปัญหา โดยในบางพื้นที่ที่ถูกบุกรุก จะต้องเรียกคืนเพื่อให้กลับเป็นผืนป่าดังเดิม เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้คงที่และการใช้ประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมลดลง


ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 67

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738