ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 23 พฤษภาคม 2561 / 11:47:54  
โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พบประชาชน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่อำเภอไชยปราการ
โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พบประชาชน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่อำเภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พบประชาชน กิจกรรมพบปะประชาชน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่อำเภอไชยปราการเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยหวังจะนำปัญหากลับมาปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ที่เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พบประชาชน กิจกรรมพบปะประชาชน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่อำเภอไชยปราการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้บริการงานในหน้าที่ การให้ความรู้ ตอบข้อหารือ การมอบเงินสงเคราะห์ และการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน รัฐบาลได้มีนโยบายให้ทุกจังหวัด อำเภอ ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการในระดับจังหวัด อำเภอ ออกให้บริการประชาชน ในลักษณะ One Stop Service ซึ่งเป็นการให้บริการเชิงรุกในทุกพื้นที่ของเชียงใหม่ โอกาสนี้ ได้มีการมอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับเด็กครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส จำนวน 5 ทุน , มอบจักรยานจำนวน 5 คัน ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ , มอบพันธ์ปลาจำนวน 30,000 ตัว ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบความเดือดร้อน รวมทั้ง ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 250 ชุด และผ้าห่ม จำนวน 100 ผืน แก่ชาวบ้านในพื้นที่อีก นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมบูทของแต่ละหน่วยงาน ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งรับฟังสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหากับหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขนำไปสู่การดำเนินงานในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 70

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738