ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 23 พฤษภาคม 2561 / 16:41:23  
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน การให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน การให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน การให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐาน การให้บริการประชาชน ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอดอยสะเก็ด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน เป็นหน่วยงานที่ให้บริการ ได้สะดวกรวดเร็ว

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายนริสชัย ป้อมเสือ ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน การให้บริการศูนย์ราชการสะดวก พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก ( Government Easy Contact Center ชื่อย่อ GECC ) ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายสมศักดิ์ จูฑะพงศ์ธรรม ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอดอยสะเก็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมต้อนรับ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้ตรวจประเมินโดยการสังเกตและสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ ตลอดจนเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่ให้บริการ ในลักษณะเดียวกัน
นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายให้ทุกกระทรวง กรม จังหวัด และรัฐวิสาหกิจ ดำเนินการให้มีศูนย์ราชการสะดวก หรือ GECC เพื่อให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อการให้บริการจากหน่วยงานของรัฐ อีกทั้งเพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานของรัฐให้ความสำคัญกับการบริการประชาชนตามมาตรฐาน โดยคณะกรรมการได้เริ่มเปิดให้หน่วยงานของรัฐสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยมีหน่วยงานของรัฐสมัคร จำนวนทั้งสิ้น 550 ศูนย์ และคณะกรรมการได้พิจารณาให้การรับรองมาตรฐาน จำนวนทั้งสิ้น 283 ศูนย์ ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวกในแต่ละภูมิภาค สำหรับหน่วยงานที่ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก จะได้รับโล่และตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก เป็นเครื่องหมายยืนยัน หน่วยงานราชการที่ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ สรุปผลข้อมูลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอดอยสะเก็ด มีจำนวนลูกค้าทั้งสิ้นรวม 33,742 ราย รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30.77 ล้านบาท ในส่วนของปริมาณลูกค้าที่มาใช้บริการสำนักงาน และช่องทางอื่นๆ เฉลี่ยเดือนละ 2,173 ราย ผู้ที่ชำระผ่านบริการผ่านธนาคาร 2,893 ราย ชำระค่าบริการผ่านช่องท่านอื่นๆ 10,742 ราย และปริมาณขอติดตั้งแอร์มิเตอร์จำนวน 122 ราย

ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 149

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738