ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 23 พฤษภาคม 2561 / 16:42:34  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการกำกับดูแลสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ระดับจังหวัด
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการกำกับดูแลสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ระดับจังหวัด
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการกำกับดูแลสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ระดับจังหวัด เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสินค้า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและระดับสากลต่อไป

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการกำกับดูแลสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561พร้อมด้วยหน่วยงาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมหารือแนวทางนำผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ มีสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จำนวน 5 สินค้า คือ ผ้าตีนจกแม่แจ่ม ร่มบ่อสร้าง ศิลาดล ข้าวก่ำ กาแฟเทพเสด็จ โดยมีประเด็นการประชุมที่สำคัญ คือ พิจารณาแนวทางการนำสินค้าเข้าสู่กระบวนการยื่นขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งเห็นชอบที่สินค้าสตรอเบอร์รี่ และสินค้าน้ำผึ้งดอกลำไย เพื่อยื่นคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประวัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ร่มบ่อสร้าง และการรับรองคู่มือการปฏิบัติงานของสินค้ากาแฟเทพเสด็จ สำหรับ สินค้าสตรอเบอร์รี่ นั้น มติที่ประชุม เห็นชอบเสนอสตรอเบอร์รี่ และน้ำผึ้งดอกลำไย เข้าสู่กระบวนการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยื่นคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รวบรวมข้อมูล ซึ่งทางวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสตรอเบอร์รี่ บ่อแก้ว เสนอให้มีการจัดประชุมเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และน้ำผึ้งดอกลำไย ของบสนับสนุนงบประมาณจากวิทยาลัยนานาชาติ นวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามารถให้ผู้ประกอบการและวิสาหกิจบนฐานองค์ความรู้ นวัตกรรมและทุนวัฒนธรรม โดยการส่งเสริมการสร้างฐานการผลิตของชุมชนให้เข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ผ่านการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสินค้า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและระดับสากลต่อไป

ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 109

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738