ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 24 พฤษภาคม 2561 / 22:09:35  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน ชุมชนตามแนวชายแดน
จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน ชุมชนตามแนวชายแดน
จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน ชุมชนตามแนวชายแดน โดยการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ และซักซ้อมความเข้าใจในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการที่พัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน ชุมชนตามแนวชายแดน โดยการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ และซักซ้อมความเข้าใจในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม เอ บูทีค โฮเตล อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
นายศิริพงษ์ นําภา ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดําเนินการตามโครงการ สร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ร่วมในการบริหารจัดการต่อภัยคุกคาม และที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มงานความมั่นคง) กําหนดฝึกอบรมโครงการภายใต้ แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้นําหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน โดยการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และซักซ้อม ความเข้าใจในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน จํานวน 2 รุ่นๆ โดยรุ่นที่ 1 จัด ขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561 โดยมีผู้เข้าฝึกอบรมจํานวน 150 คน ประกอบด้วย กํานันและผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ 5 อําเภอชายแดน ประกอบด้วย อําเภอฝาง อําเภอแม่อาย อําเภอไชยปราการ อําเภอเวียงแหง และอําเภอเชียงดาว เพื่อแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ทั้งปัญหายาเสพติด ตลอดจนการเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย
การฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจําจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายในหัวข้อบทบาทผู้นําท้องที่กับการเตรียมความพร้อมสู่การ เลือกตั้ง คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ บรรยายในหัวข้อข้อมูลสถานการณ์ที่น่าสนใจ ในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกับไทย ,ความมั่นคงทางอาหารโดยใช้ พืชเศรษฐกิจที่เหมาะแก่การเพาะปลูก และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรมความเชื่อ ความรู้เดิมและการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์และการติดป้าย ที่ทําการปกครอง จังหวัดเชียงใหม่ บรรยายในหัวข้อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงและการรับมือต่อการ เปลี่ยนแปลงระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ,การพัฒนาศักยภาพด้านการรักษาความ สงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน และบทบาทฝ่ายปกครองในการบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะ.


ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 82

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738