ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 พฤษภาคม 2561 / 15:50:36  
ครม. อนุมัติร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป่าชุมชน พ.ศ. ...
ครม. อนุมัติร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป่าชุมชน พ.ศ. ...
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป่าชุมชน เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดการป่าชุมชน

อนุมัติร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป่าชุมชน ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ (22 พฤษภาคม 2561) อนุมัติร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป่าชุมชน พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติสาระสำคัญ
1.กำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งป่าชุมชน เช่น เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดการป่าชุมชน
2. กำหนดพื้นที่และหลักเกณฑ์การจัดตั้งป่าชุมชน เป็นบริเวณเพื่อการอนุรักษ์ และบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน โดยบริเวณเพื่อการอนุรักษ์ มีข้อห้ามประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์เพื่อสันทนาการ ทำไม้เพื่อการดำรงชีพ และใช้ประโยชน์ภายในชุมชน ส่วนบริเวณที่ใช้ประโยชน์ ประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์ทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สันทนาการ ทำไม้เพื่อการดำรงชีพ การใช้แหล่งน้ำ (ถ้ามี) รวมถึงการเก็บของป่า
3. กำหนดกลไกการทำงาน ให้มีคณะกรรมการ 2 ระดับ คือ (1) คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน มีหน้าที่เสนอความเห็นต่อ ครม. เกี่ยวกับนโยบายการจัดตั้ง จัดการป่าชุมชนและเครือข่ายป่าชุมชน (2) คณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีหน้าที่พิจารณา ประกาศคำขอ เพิ่ม ลด หรือเพิกถอนป่าชุมชน
4. กำหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมดูแลป่าชุมชน ให้สมาชิกป่าชุมชนที่อยู่ใกล้พื้นที่ป่า ซึ่งอยู่นอกเขตป่าอนุรักษ์ และอยู่ในสภาพที่จะดูแลรักษาป่านั้นได้จำนวน 50 คนขึ้นไป ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด เพื่อทำหน้าที่ดูแลรักษาป่าชุมชน
5. กำหนดหลักเกณฑ์การเพิกถอนป่าชุมชนไว้ 2 กรณี (1) ทอดทิ้งไม่จัดการฟื้นฟูป่าชุมชนนั้นต่อเนื่องกันเป็นเวลา 1 ปี โดยไม่มีเหตุผลอันควร (2) มีเหตุผลความจำเป็นทางด้านกิจการเพื่อความมั่นคงแห่งรัฐ
6. กำหนดโทษสำหรับผู้กระทำการฝ่าฝืนทำไม้ในบริเวณเพื่อการอนุรักษ์ เช่น ใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือที่ทำกิน หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าชุมชน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน - 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บาท

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 80

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738