ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 พฤษภาคม 2561 / 16:15:32  
ความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยขณะนี้ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลอยู่ระหว่างลงพื้นที่ครั้งที่ 4

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 รับทราบผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยขณะนี้ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลอยู่ระหว่างลงพื้นที่ครั้งที่ 4 (16 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2561) เพื่อสร้างความรับรู้เข้าใจและมีส่วนร่วม ในประเด็นการพัฒนาเทคโนโลยี การร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด การให้ข้อมูลแก่เกษตรกรเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการปลูกข้าวคุณภาพดี ที่จะทำให้ราคาข้าวสูงขึ้น รวมทั้งมาตรการช่วยเหลืออื่น เช่น การลดต้นทุนการผลิต โดยเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับประชาชนแทนการบรรยายเพียงอย่างเดียว โดยขยายผลให้เห็นความเข้มแข็งหรือศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชนในแต่ละพื้นที่ เช่น ความสนใจในการร่วมเวทีประชาคม ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในข้อมูลและกิจกรรมจากทีมงานขับเคลื่อนฯ/ขยายผลความสอดคล้องประเภทของโครงการต่อความต้องการในพื้นที่และความสามารถในการดำเนินงาน เช่น การสร้างแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาอาชีพหรือสร้างอาชีพใหม่/ขยายผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดการณ์ผลลัพธ์ด้านการสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 98

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738