ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 พฤษภาคม 2561 / 16:26:29  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอัคคีภัย
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอัคคีภัย
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่อําเภอแม่อาย และ อําเภอหางดง จํานวน 2 ครอบครัว

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอัคคีภัย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทราบถึงปัญหา ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบสาธารณภัย ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น และเสริมสร้างขวัญกําลังใจแก่พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆ ไปได้ จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายเงินสํารองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีต่างๆ ซึ่งในวันนี้เป็นการมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยรายเดียวหรือคนเดียว ในพื้นที่อําเภอแม่อาย และ อําเภอหางดง จํานวน 2 ครอบครัว
ในห้วงที่ผ่านมามีราษฎรในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ประสบเหตุอัคคีภัยรายเดียวหรือคนเดียว และยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่จึงเสนอเรื่องผ่านอําเภอมายังจังหวัด เพื่อขอให้พิจารณาช่วยเหลือจากเงินสํารองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์มีอยู่ทางจังหวัด สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบเอกสารแล้ว ซึ่งในขณะนี้ มีจํานวน 2 ครอบครัว คือ นางสาวนาอื้อ พะก่า บ้านเลขที่ 108 หมู่ที่ 13 ตําบลแม่อาย อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และนายทูล ปันทะนันท์ บ้านเลขที่ 244 หมู่ที่ 5 ตําบลขุนคง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีความห่วงใยราษฎรของพระองค์ ซึ่งเงินและสิ่งของพระราชทานที่มอบช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอัคคีภัยรายเดียวหรือคนเดียว ในนามของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มีอยู่ทางจังหวัดในครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานให้ราษฎรของพระองค์ได้มีความรู้รักสามัคคี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา ทําความดีด้วยหัวใจเพื่อตอบแทนคุณของแผ่นดิน จะได้เป็นมงคลแก่ชีวิตของครอบครัว และประเทศชาติสืบไป.

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : ณัฏฐ์ สินันตา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 86

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738