ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 26 พฤษภาคม 2561 / 17:22:28  
สนพ. ลงพื้นที่ติดตามความสำเร็จโครงการด้านพลังงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
สนพ. ลงพื้นที่ติดตามความสำเร็จโครงการด้านพลังงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
สนพ. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการด้านพลังงานจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยตั้งเป้าจะขยายผลให้ครอบคลุมทั้งประเทศต่อไป

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน พร้อมคณะผู้ติดตามและสื่อมวลชน ได้ร่วมกันลงพื้นที่ติดตามผลการสนับสนุนโครงการด้านพลังงานจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อดูความคืบหน้าโครงการในการปรับปรุงติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทนในจังหวัดเชียงใหม่
สำหรับ การลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561 ทางคณะได้ทำการลงพื้นที่ทั้งสิ้น 3 จุด ตามที่ได้มีการสนับสนุนและส่งเสริมจัดทำโครงการด้านการประหยัดพลังงานและพลังงานทด ประกอบด้วย 1) โครงการสาธิตการพัฒนาวิธีตรวจติดตามการใช้พลังงานภายในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยระบบ Real Time Power Monitoring ในโรงเรียนวชิรวิทย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ดำเนินโครงการสาธิตการพัฒนาวิธีตรวจติดตามการใช้พลังงานภายในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยระบบ Real Time Power Monitoring เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอนุรักษ์พลังงานภายในสถานศึกษาและประชาสัมพันธ์การสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรมให้แก่นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน 2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อำเภอแม่แจ่ม โดยได้ติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ , ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา , ระบบกักเก็บสะสมพลังงาน , ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์หลอดไฟ LED  , การเปลี่ยนหลอดไฟ LED และ ติดตั้งระบบตรวจวัดและบริหารจัดการพลังงานภายในอาคาร ซึ่งผลการดำเนินโครงงานนี้ได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดี สามารถลดการใช้ไฟฟ้าโดยรวมภายในโรงพยาบาล ได้ประมาณ 60,000 บาท/เดือน และยังช่วยให้เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในด้านการประหยัดพลังงานมากขึ้น โดยยังเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
และ 3) โครงการนำร่องการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลจากซังข้าวโพด เพื่อลดปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการด้านพลังงาน อำเภอแม่แจ่ม โดยพื้นที่ภาคเหนือส่วนใหญ่มีการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มากถึง 5.59 ล้านไร่ ส่งผลให้มีเศษวัสดุเหลือทิ้งจำนวนมาก และเกษตรกรมักกำจัดเศษวัสดุเหลือใช้เหล่านี้ด้วยวิธีการเผา ซึ่งในอำเภอแม่แจ่ม มีสถิติ Hot Spot สูงกว่าพื้นที่อื่นๆ ซึ่งมีปริมาณวัสดุเหลือทิ้งจากต้น/ใบข้าวโพดมากถึง 84,000 ตัน จากซังอีกกว่า 28,000 ตัน โดยได้คิดค้นการแปรรูปเศษวัสดุทางการเกษตรให้เกิดเป็นพลังงาน มีการติดตั้งเครื่องจักรผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปัญหามลภาวะทางอากาศอย่างได้ผลแล้ว ยังได้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงานทดแทน และนำมาจำหน่ายเพิ่มได้อีกทางหนึ่งด้วย
ด้าน รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การติดตามการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้เห็นถึงผลสำเร็จของโครงการจากผลประหยัดพลังงานที่ได้รับอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายโครงการในหลายพื้นที่ที่กองทุนอนุรักษ์ฯ ได้ให้การสนับสนุน เพื่อให้เกิดการขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆ ให้ครอบคลุมทั้งประเทศต่อไป โดยสามารถติดตามข้อมูลโครงการและผลงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน “สร้างให้เป็นจริง ทำให้ยั่งยืน"ได้ที่ www.enconfund.go.th และ Facebook Enconfund Thailand

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 226

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738